کلسیفیکاسیون فیزیولوژیک داخل جمجمه ای در غده پینه آل و شبکه کوروئید در مراجعه کنندگان به بخش سی تی اسکن بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند در سال های 1376 لغایت 1385

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=8d61073d-c0d2-43b1-98e3-a91dc1f9b076

عنوان :کلسیفیکاسیون فیزیولوژیک داخل جمجمه ای در غده پینه آل و شبکه کوروئید در مراجعه کنندگان به بخش سی تی اسکن بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند در سال های 1376 لغایت 1385
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فرخ سیلانیان طوسی, علیرضا احسان بخش
عنوان مجله: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دوره/شماره/سال: 16/2 (پیاپی 39)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

ترکیب مدل برنامه ریزی آرمانی و سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی در بهره برداری بهینه چندهدفه از یک سیستم دو مخزنی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=8acb2608-0d86-4ba0-acd5-3898be2ed4c4

عنوان :ترکیب مدل برنامه ریزی آرمانی و سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی در بهره برداری بهینه چندهدفه از یک سیستم دو مخزنی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: وحید نورانی, نعیمه ابوالواسط, کامران صالحی
عنوان مجله: تحقیقات منابع آب ایران
دوره/شماره/سال: 8/2 (مسلسل 24)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

تخصیص بهینه منابع آب مخازن چاه نیمه با استفاده از مدل های نظریه بازی ها

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=79bf8b4b-8225-4912-9b0a-8a9413400ed9

عنوان :تخصیص بهینه منابع آب مخازن چاه نیمه با استفاده از مدل های نظریه بازی ها
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: زهرا غفاری مقدم, احمدعلی کیخا, محمود صبوحی
عنوان مجله: تحقیقات منابع آب ایران
دوره/شماره/سال: 8/2 (مسلسل 24)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

اثر انالاپریل بر ادم مغزی و تولید سایتوکین ها پس از ایسکمی گذرای مغزی در موش سوری

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=d5a8fb6a-5653-417c-9b2b-3dbd5e24e9e9

عنوان :اثر انالاپریل بر ادم مغزی و تولید سایتوکین ها پس از ایسکمی گذرای مغزی در موش سوری
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فرناز نیک بخت, عباس شاهدی, وحید شیبانی, حمید نجفی پور, غلامرضا مشتاقی کاشانیان
عنوان مجله: مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دوره/شماره/سال: 15/3/1387
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

تعیین فنولوژی و کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی برای مدیریت یولاف وحشی زمستانه در مزارع گندم

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=b8154043-890b-4cf6-9e24-11596ed8c656

عنوان :تعیین فنولوژی و کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی برای مدیریت یولاف وحشی زمستانه در مزارع گندم
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مهدی مین باشی معینی, حمید رحیمیان مشهدی, محمدعلی باغستانی, حسن محمدعلی زاده, مسعود خیرخواه, حسین ناظرکاخکی, احمد دیه جی
عنوان مجله: آفات و بیماریهای گیاهی
دوره/شماره/سال: 80/2 (پیاپی 95)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

مقایسه غلظت آدنوزین دآمیناز مایع مغزی نخاعی در بیماران مننژیت سلی و غیر سلی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=f1d490d3-ed74-4f67-a04b-fdd2e1b03b9d

عنوان :مقایسه غلظت آدنوزین دآمیناز مایع مغزی نخاعی در بیماران مننژیت سلی و غیر سلی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: عباسعلی نیازی, بهزاد نارویی, علی مقتدری, رویا علوی نایینی, سعیده یعقوبی, عبدالصمد شیخ زاده, مصیب شهریار
عنوان مجله: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دوره/شماره/سال: 16/2 (پیاپی 39)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی اثر تراکم و انعطاف پذیری پوشش گیاهی روی ضرائب زبری در سواحل رودخانه ها و دشتهای سیلابی در حالت غیر مستغرق

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=89521564-0762-4d93-a38e-5ed8fb376b76

عنوان :بررسی اثر تراکم و انعطاف پذیری پوشش گیاهی روی ضرائب زبری در سواحل رودخانه ها و دشتهای سیلابی در حالت غیر مستغرق
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: خسرو دریکوندی, منوچهر فتحی مقدم, علیرضا مسجدی, محمود بینا
عنوان مجله: تحقیقات منابع آب ایران
دوره/شماره/سال: 8/2 (مسلسل 24)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی میزان مصرف شیر و فرآورده های آن در کودکان سنین مدرسه (6 تا 11 سال) شهر بیرجند (سال 1386)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=98baa162-f5cc-4feb-8319-a346ad4e8bc2

عنوان :بررسی میزان مصرف شیر و فرآورده های آن در کودکان سنین مدرسه (6 تا 11 سال) شهر بیرجند (سال 1386)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فرخ کاهنی, سیما کاهنی, غلامرضا شریف زاده, احمد نصیری فورگ, محمد آوان
عنوان مجله: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دوره/شماره/سال: 16/2 (پیاپی 39)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

دراسة الرجز فی العصر الإسلامی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=9625a449-8aa9-454f-91cd-90d2134c9f0d

عنوان :دراسة الرجز فی العصر الإسلامی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمدرضی مصطفوی نیا
عنوان مجله: اضاءات نقدیه
دوره/شماره/سال: 1/4/1432
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

یادگیری حرکتی ضمنی به دنبال سکته مغزی با استفاده از یک وظیفه حرکتی واکنشی متوالی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=c2b071ce-0d12-4c73-991c-f504182e1243

عنوان :یادگیری حرکتی ضمنی به دنبال سکته مغزی با استفاده از یک وظیفه حرکتی واکنشی متوالی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: ایرج عبدالهی, محمدتقی جغتایی, مهیار صلواتی
عنوان مجله: مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دوره/شماره/سال: 15/3/1387
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی تاثیر عدم قطعیت مدل های چرخه عمومی جو و اقیانوس (AOGCM) و سناریوهای انتشار گازهای گلخانه ای بر رواناب حوضه تحت تاثیر تغییر اقلیم، مطالعه موردی: حوضه قرنقو، آذربایجان شرقی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=323f0bdf-1a89-4f03-a5ed-addeda33bb27

عنوان :بررسی تاثیر عدم قطعیت مدل های چرخه عمومی جو و اقیانوس (AOGCM) و سناریوهای انتشار گازهای گلخانه ای بر رواناب حوضه تحت تاثیر تغییر اقلیم، مطالعه موردی: حوضه قرنقو، آذربایجان شرقی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: پریساسادات آشفته, علیرضا مساح بوانی
عنوان مجله: تحقیقات منابع آب ایران
دوره/شماره/سال: 8/2 (مسلسل 24)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

أثر الثقافة الفارسیة فی شعر ابن هانی الأندلسی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=83c06646-3456-444a-9a36-3f42961e4c9e

عنوان :أثر الثقافة الفارسیة فی شعر ابن هانی الأندلسی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمد میرحسینی, علی اسودی
عنوان مجله: اضاءات نقدیه
دوره/شماره/سال: 1/4/1432
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

فاصله زمانی بین ورود بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد به بیمارستان تا تجویز داروی استرپتوکیناز در مراجعه کنندگان به بخش های اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 82-1381

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=f2178e21-3553-4cc4-b53b-6ff6708d7f0c

عنوان :فاصله زمانی بین ورود بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد به بیمارستان تا تجویز داروی استرپتوکیناز در مراجعه کنندگان به بخش های اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 82-1381
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فاطمه میرزایی پور, افسانه فرود, محمد معصومی, حمیدرضا رشیدی نژاد, بهزاد سرورعظیم زاده, زهرا غضنفری مقدم
عنوان مجله: مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دوره/شماره/سال: 15/3/1387
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

گلگشتی در گلزار چهار عنصر بیدل دهلوی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=9fc6437c-e92f-45a4-8cd3-cdcad541bd8d

عنوان :گلگشتی در گلزار چهار عنصر بیدل دهلوی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: عبداله ولی پور, رقیه همتی
عنوان مجله: فصلنامه مطالعات شبه قاره
دوره/شماره/سال: 4/13/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

اثر تزریق داخل صفاقی کلوزاپین بر کیندلینگ ایجاد شده توسط تزریق پنتیلن تترازول در موش های صحرایی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=e9d87b8e-9145-40bd-956c-aa70fec79770

عنوان :اثر تزریق داخل صفاقی کلوزاپین بر کیندلینگ ایجاد شده توسط تزریق پنتیلن تترازول در موش های صحرایی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمدرضا پالیزوان, مهسا چیت ساز, شادی خادمی
عنوان مجله: فیض
دوره/شماره/سال: 13/2 (پی در پی 50)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

راست آزمایی پیش بینی بارش مدل تحقیقات آب و هوایی و پیش بینی وضع هوا (WRF) روی کشور ایران در دوره هشت ماهه نوامبر 2008 تا ژوئن 2009

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=3b545c5e-ba73-496e-b2bf-8bfa8baaacb4

عنوان :راست آزمایی پیش بینی بارش مدل تحقیقات آب و هوایی و پیش بینی وضع هوا (WRF) روی کشور ایران در دوره هشت ماهه نوامبر 2008 تا ژوئن 2009
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مجید آزادی, احسان تقی زاده, محمدحسین معماریان
عنوان مجله: تحقیقات منابع آب ایران
دوره/شماره/سال: 8/2 (مسلسل 24)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس شهرستان بیرجند در سال تحصیلی 87-1386

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=c6f19618-f6ac-46c5-bbed-3759a461c8e1

عنوان :بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس شهرستان بیرجند در سال تحصیلی 87-1386
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: طاهر شهریاری, میترا مودی, محمود حاجیانی, زهرا شهریاری
عنوان مجله: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دوره/شماره/سال: 16/2 (پیاپی 39)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

عنوان فارسی: نقدی بر آرای خلف الله در قصه های قرآن بر مبنای تفاسیر عصری (عنوان عربی: نظره إلی رؤی «خلف الله» فی قصص القرآن مرکزه علی التفاسیر العصریه)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=5955c70c-2649-45f8-a1af-9dd6cf5843f5

عنوان :عنوان فارسی: نقدی بر آرای خلف الله در قصه های قرآن بر مبنای تفاسیر عصری (عنوان عربی: نظره إلی رؤی «خلف الله» فی قصص القرآن مرکزه علی التفاسیر العصریه)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمدعلی مهدوی راد, محمد میرزایی
عنوان مجله: آموزه های قرآنی
دوره/شماره/سال: /16/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

ویروس پسوروز مرکبات، عامل عارضه نقش حلقوی در درختان پرتقال تامسون ناول در شرق مازندران

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=a425d96a-aec4-4d03-89c9-cee2e79db507

عنوان :ویروس پسوروز مرکبات، عامل عارضه نقش حلقوی در درختان پرتقال تامسون ناول در شرق مازندران
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فائزه فلکی, وحید علوی, فرشاد رخشنده رو
عنوان مجله: آفات و بیماریهای گیاهی
دوره/شماره/سال: 80/2 (پیاپی 95)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

اثر امواج تلفن های همراه بر سیستم خون ساز موش نر نابالغ نژاد BALB/c

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=2bc693c0-743a-46da-a5a9-26bda4b7595a

عنوان :اثر امواج تلفن های همراه بر سیستم خون ساز موش نر نابالغ نژاد BALB/c
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: جواد بهارآرا, کاظم پریور, علیرضا اشرف, منصوره عزیزی
عنوان مجله: فیض
دوره/شماره/سال: 13/2 (پی در پی 50)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

عنوان فارسی: بازخوانی پدیده اختلاف قرائات از نگاه نصر حامد ابوزید (عنوان عربی: إعاده النظر فی ظاهره اختلاف القراءات من وجهه نظر «نصر حامد أبو زید»)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=58ad83c5-9285-43ad-bd53-aef5805f9a86

عنوان :عنوان فارسی: بازخوانی پدیده اختلاف قرائات از نگاه نصر حامد ابوزید (عنوان عربی: إعاده النظر فی ظاهره اختلاف القراءات من وجهه نظر «نصر حامد أبو زید»)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مرتضی ایروانی نجفی, فاطمه رضاداد
عنوان مجله: آموزه های قرآنی
دوره/شماره/سال: /16/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

شعله آه، اثری ناشناخته از غیوری دهلوی نویسنده و شاعر فارسی گوی هند

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=6e033fbe-d023-4aaa-bf72-7409aba55971

عنوان :شعله آه، اثری ناشناخته از غیوری دهلوی نویسنده و شاعر فارسی گوی هند
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: احمدرضا یلمه ها
عنوان مجله: فصلنامه مطالعات شبه قاره
دوره/شماره/سال: 4/13/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

کاربرد مدل های پارامتری در تحلیل بقا در سرطان معده

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=df09b357-fded-4e0c-b493-5ff360be0373

عنوان :کاربرد مدل های پارامتری در تحلیل بقا در سرطان معده
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: عبدالرضا رجایی فرد, بیژن مقیمی دهکردی, حمیدرضا طباطبایی, بهرام ضیغمی, آزاده صفایی, محمدامین پورحسینقلی, ضیاالدین تابعی
عنوان مجله: فیض
دوره/شماره/سال: 13/2 (پی در پی 50)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

گزارش یک مورد حامل بدنی تریاک (Body Packer) و درمان موفقیت آمیز وی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=87f149a1-f63c-414e-8d31-371e6cf27ad4

عنوان :گزارش یک مورد حامل بدنی تریاک (Body Packer) و درمان موفقیت آمیز وی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حسین حسنیان مقدم, محمود بابایی
عنوان مجله: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دوره/شماره/سال: 16/2 (پیاپی 39)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

تحلیل روند بارندگی در استان مازندران با استفاده از روش من-کندال منطقه ای

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=76a5dda0-5cda-444d-b140-7e244aa800e4

عنوان :تحلیل روند بارندگی در استان مازندران با استفاده از روش من-کندال منطقه ای
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فرهاد فرسادنیا, محسن رستمی کامرود, علیرضا مقدم نیا
عنوان مجله: تحقیقات منابع آب ایران
دوره/شماره/سال: 8/2 (مسلسل 24)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

اثرات بالینی افزودن ان-استیل سیستئین به محلول کاردیوپلژیک بر روی حفاظت قلب در جراحی بای پاس عروق کرونری به کمک پمپ قلبی-ریوی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=c998cb6e-119e-444e-a910-1ad36edc399c

عنوان :اثرات بالینی افزودن ان-استیل سیستئین به محلول کاردیوپلژیک بر روی حفاظت قلب در جراحی بای پاس عروق کرونری به کمک پمپ قلبی-ریوی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: امید آقاداوودی, فریناز فتاحی
عنوان مجله: مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دوره/شماره/سال: 15/3/1387
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

عنوان فارسی: بازکاوی واژه طاقت در آیه صوم (عنوان عربی: دراسه جدیده لکلمه «الطاقه» فی آیه الصوم)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=2e3a0814-45fc-4958-a980-0745a5b14472

عنوان :عنوان فارسی: بازکاوی واژه طاقت در آیه صوم (عنوان عربی: دراسه جدیده لکلمه «الطاقه» فی آیه الصوم)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمدمهدی مسعودی
عنوان مجله: آموزه های قرآنی
دوره/شماره/سال: /16/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

اثر کائولین فرآوری شده بر آفتاب سوختگی میوه های انار

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=51d8de2f-6310-4d3e-98f9-3ba260c43aca

عنوان :اثر کائولین فرآوری شده بر آفتاب سوختگی میوه های انار
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حسین فرازمند
عنوان مجله: آفات و بیماریهای گیاهی
دوره/شماره/سال: 80/2 (پیاپی 95)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

مقایسه‌ زمان نهفتگی و دامنه پاسخ‌ شنوایی ساقه مغزی نوزادان کامل و نارس 1 تا 28 روزه

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=af52adbd-f9c1-495b-9261-171f4be23fd6

عنوان :مقایسه‌ زمان نهفتگی و دامنه پاسخ‌ شنوایی ساقه مغزی نوزادان کامل و نارس 1 تا 28 روزه
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: قاسم محمدخانی, فاطمه حاجی ابراهیم تهرانی, محبوبه شیخ زاده, هاله مجیدی, سقراط فقیه زاده
عنوان مجله: فیض
دوره/شماره/سال: 13/2 (پی در پی 50)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

عنوان فارسی: بررسی آیه (ثله من الاولین و قلیل من الاخرین) (عنوان عربی: نظره إلی الآیه الکریمه «ثله من الأولین و قلیل من الآخرین»)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=ee720918-beba-4ee2-af5a-fb21e4c9ae82

عنوان :عنوان فارسی: بررسی آیه (ثله من الاولین و قلیل من الاخرین) (عنوان عربی: نظره إلی الآیه الکریمه «ثله من الأولین و قلیل من الآخرین»)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مهدی مطیع, محسن خالقی, پیمان کمالوند
عنوان مجله: آموزه های قرآنی
دوره/شماره/سال: /16/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی میزان اثر کلونیدین در جلوگیری از بروز لرز به دنبال بیهوشی عمومی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=c9ae56f6-330d-43da-a7d9-b29ad9e64e98

عنوان :بررسی میزان اثر کلونیدین در جلوگیری از بروز لرز به دنبال بیهوشی عمومی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: زهرا مودی, شهرام برجیان بروجنی
عنوان مجله: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دوره/شماره/سال: 16/2 (پیاپی 39)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای طول آبشکن و قطر مصالح بر آبشستگی پیرامون آبشکن T شکل مستقر در قوس 90 درجه

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=6baac42a-86e7-4ba0-8ccf-f24688e03f8a

عنوان :بررسی آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای طول آبشکن و قطر مصالح بر آبشستگی پیرامون آبشکن T شکل مستقر در قوس 90 درجه
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: علیرضا مهرنهاد, مسعود قدسیان
عنوان مجله: تحقیقات منابع آب ایران
دوره/شماره/سال: 8/2 (مسلسل 24)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

تاثیر روی بر قابلیت اکسیدپذیری لیپیدهای سرم درمبتلایان به دیابت نوع 2مراجعه کننده به مرکزدیابت یزد

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=91bdbf6c-4246-4b69-8534-85a19c269899

عنوان :تاثیر روی بر قابلیت اکسیدپذیری لیپیدهای سرم درمبتلایان به دیابت نوع 2مراجعه کننده به مرکزدیابت یزد
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: رباب شیخ پور, بمان علی جلالی خان آبادی, پریچهره یغمایی, محمد افخمی اردکانی
عنوان مجله: فیض
دوره/شماره/سال: 13/2 (پی در پی 50)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

گزارش کوتاه علمی؛ گزارش زنبور (Psyllaephagus procerus Mercet (Hym.:Encyrtidae، پارازیتوئید پسیل آسیایی مرکبات (Diaphorina citri (Hem.:Psyllidae از ایران

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=f3bce976-62c8-47d2-98c1-edbb0f056b50

عنوان :گزارش کوتاه علمی؛ گزارش زنبور (Psyllaephagus procerus Mercet (Hym.:Encyrtidae، پارازیتوئید پسیل آسیایی مرکبات (Diaphorina citri (Hem.:Psyllidae از ایران
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: امین مقبلی قرایی, مهدی ضیاالدینی, محمدامین جلالی, حسینعلی لطفعلی زاده
عنوان مجله: آفات و بیماریهای گیاهی
دوره/شماره/سال: 80/2 (پیاپی 95)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

میزان یون فلوراید در آب های آشامیدنی استان کرمان

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=382ffdbf-0c8b-4d45-9f63-a8d1b360d46a

عنوان :میزان یون فلوراید در آب های آشامیدنی استان کرمان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حمیدرضا پوراسلامی, پیام خزائلی, حسین مسعودپور
عنوان مجله: مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دوره/شماره/سال: 15/3/1387
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

عنوان فارسی: علم امام (ع) به قرآن و چگونگی آن (عنوان عربی: علم الإمام (ع)‰ بالقرآن و کیفیته)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=8fc84fcc-f8a9-441c-b777-c01c72904388

عنوان :عنوان فارسی: علم امام (ع) به قرآن و چگونگی آن (عنوان عربی: علم الإمام (ع)‰ بالقرآن و کیفیته)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمود قیوم زاده, محمدتقی شاکر
عنوان مجله: آموزه های قرآنی
دوره/شماره/سال: /16/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی تاثیر ضد التهابی رزبنگال در ماکروفاژهای فعال شده با لیپوپلی ساکارید در غیاب نور

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=a3bef574-9dea-4bf4-b8fc-f805d9f58834

عنوان :بررسی تاثیر ضد التهابی رزبنگال در ماکروفاژهای فعال شده با لیپوپلی ساکارید در غیاب نور
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: ادی موسوی, شهرزاد زمانی تقی زاده رابع, زهرا سیادت, محمود محمودی
عنوان مجله: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دوره/شماره/سال: 16/2 (پیاپی 39)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

رافد الترجمة فی الأدب الفارسی المقارن

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=e85c4597-a2bd-478f-8926-e552c9849145

عنوان :رافد الترجمة فی الأدب الفارسی المقارن
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: هادی نظری منظم, ریحانه منصوری
عنوان مجله: اضاءات نقدیه
دوره/شماره/سال: 1/4/1432
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی آلودگی آبهای زیرزمینی در مناطق شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی شهر مشهد)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=60b75776-0223-458e-963b-ff8185e8b7fb

عنوان :بررسی آلودگی آبهای زیرزمینی در مناطق شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی شهر مشهد)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: علی جعفری قریه علی, غلامعباس کاظمی, ناصر حافظی مقدس, صالح موسوی آسترآبادی
عنوان مجله: تحقیقات منابع آب ایران
دوره/شماره/سال: 8/2 (مسلسل 24)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی نتایج رژیم آماده سازی حاوی اتوپوزاید، سیتارابین، ملفالان و CCNU در پیوند اتولوگ 25 بیمار مبتلا به لنفوم غیرهوچکین

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=0a60d984-aa68-465f-bf56-eb89994bff68

عنوان :بررسی نتایج رژیم آماده سازی حاوی اتوپوزاید، سیتارابین، ملفالان و CCNU در پیوند اتولوگ 25 بیمار مبتلا به لنفوم غیرهوچکین
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مجید احسانی, مسعود ایروانی, اردشیر قوام زاده, فرناز صفوی فر, احمدرضا شمشیری
عنوان مجله: فیض
دوره/شماره/سال: 13/2 (پی در پی 50)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

20 | 40 | 50 items per page