بررسی تاثیر عدم قطعیت مدل های چرخه عمومی جو و اقیانوس (AOGCM) و سناریوهای انتشار گازهای گلخانه ای بر رواناب حوضه تحت تاثیر تغییر اقلیم، مطالعه موردی: حوضه قرنقو، آذربایجان شرقی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=323f0bdf-1a89-4f03-a5ed-addeda33bb27

عنوان :بررسی تاثیر عدم قطعیت مدل های چرخه عمومی جو و اقیانوس (AOGCM) و سناریوهای انتشار گازهای گلخانه ای بر رواناب حوضه تحت تاثیر تغییر اقلیم، مطالعه موردی: حوضه قرنقو، آذربایجان شرقی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: پریساسادات آشفته, علیرضا مساح بوانی
عنوان مجله: تحقیقات منابع آب ایران
دوره/شماره/سال: 8/2 (مسلسل 24)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

أثر الثقافة الفارسیة فی شعر ابن هانی الأندلسی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=83c06646-3456-444a-9a36-3f42961e4c9e

عنوان :أثر الثقافة الفارسیة فی شعر ابن هانی الأندلسی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمد میرحسینی, علی اسودی
عنوان مجله: اضاءات نقدیه
دوره/شماره/سال: 1/4/1432
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

فاصله زمانی بین ورود بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد به بیمارستان تا تجویز داروی استرپتوکیناز در مراجعه کنندگان به بخش های اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 82-1381

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=f2178e21-3553-4cc4-b53b-6ff6708d7f0c

عنوان :فاصله زمانی بین ورود بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد به بیمارستان تا تجویز داروی استرپتوکیناز در مراجعه کنندگان به بخش های اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 82-1381
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فاطمه میرزایی پور, افسانه فرود, محمد معصومی, حمیدرضا رشیدی نژاد, بهزاد سرورعظیم زاده, زهرا غضنفری مقدم
عنوان مجله: مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دوره/شماره/سال: 15/3/1387
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

گلگشتی در گلزار چهار عنصر بیدل دهلوی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=9fc6437c-e92f-45a4-8cd3-cdcad541bd8d

عنوان :گلگشتی در گلزار چهار عنصر بیدل دهلوی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: عبداله ولی پور, رقیه همتی
عنوان مجله: فصلنامه مطالعات شبه قاره
دوره/شماره/سال: 4/13/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

اثر تزریق داخل صفاقی کلوزاپین بر کیندلینگ ایجاد شده توسط تزریق پنتیلن تترازول در موش های صحرایی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=e9d87b8e-9145-40bd-956c-aa70fec79770

عنوان :اثر تزریق داخل صفاقی کلوزاپین بر کیندلینگ ایجاد شده توسط تزریق پنتیلن تترازول در موش های صحرایی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمدرضا پالیزوان, مهسا چیت ساز, شادی خادمی
عنوان مجله: فیض
دوره/شماره/سال: 13/2 (پی در پی 50)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

راست آزمایی پیش بینی بارش مدل تحقیقات آب و هوایی و پیش بینی وضع هوا (WRF) روی کشور ایران در دوره هشت ماهه نوامبر 2008 تا ژوئن 2009

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=3b545c5e-ba73-496e-b2bf-8bfa8baaacb4

عنوان :راست آزمایی پیش بینی بارش مدل تحقیقات آب و هوایی و پیش بینی وضع هوا (WRF) روی کشور ایران در دوره هشت ماهه نوامبر 2008 تا ژوئن 2009
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مجید آزادی, احسان تقی زاده, محمدحسین معماریان
عنوان مجله: تحقیقات منابع آب ایران
دوره/شماره/سال: 8/2 (مسلسل 24)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس شهرستان بیرجند در سال تحصیلی 87-1386

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=c6f19618-f6ac-46c5-bbed-3759a461c8e1

عنوان :بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس شهرستان بیرجند در سال تحصیلی 87-1386
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: طاهر شهریاری, میترا مودی, محمود حاجیانی, زهرا شهریاری
عنوان مجله: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دوره/شماره/سال: 16/2 (پیاپی 39)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

عنوان فارسی: نقدی بر آرای خلف الله در قصه های قرآن بر مبنای تفاسیر عصری (عنوان عربی: نظره إلی رؤی «خلف الله» فی قصص القرآن مرکزه علی التفاسیر العصریه)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=5955c70c-2649-45f8-a1af-9dd6cf5843f5

عنوان :عنوان فارسی: نقدی بر آرای خلف الله در قصه های قرآن بر مبنای تفاسیر عصری (عنوان عربی: نظره إلی رؤی «خلف الله» فی قصص القرآن مرکزه علی التفاسیر العصریه)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمدعلی مهدوی راد, محمد میرزایی
عنوان مجله: آموزه های قرآنی
دوره/شماره/سال: /16/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

ویروس پسوروز مرکبات، عامل عارضه نقش حلقوی در درختان پرتقال تامسون ناول در شرق مازندران

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=a425d96a-aec4-4d03-89c9-cee2e79db507

عنوان :ویروس پسوروز مرکبات، عامل عارضه نقش حلقوی در درختان پرتقال تامسون ناول در شرق مازندران
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فائزه فلکی, وحید علوی, فرشاد رخشنده رو
عنوان مجله: آفات و بیماریهای گیاهی
دوره/شماره/سال: 80/2 (پیاپی 95)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

اثر امواج تلفن های همراه بر سیستم خون ساز موش نر نابالغ نژاد BALB/c

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=2bc693c0-743a-46da-a5a9-26bda4b7595a

عنوان :اثر امواج تلفن های همراه بر سیستم خون ساز موش نر نابالغ نژاد BALB/c
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: جواد بهارآرا, کاظم پریور, علیرضا اشرف, منصوره عزیزی
عنوان مجله: فیض
دوره/شماره/سال: 13/2 (پی در پی 50)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

20 | 40 | 50 items per page