تحلیل جامعه شناختی هویت حرفه ای دانشجویان مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=64ba1a0a-fd91-4373-b563-70e5e6f75e4e

عنوان :تحلیل جامعه شناختی هویت حرفه ای دانشجویان مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حمید حیدری, احمد رضایی
عنوان مجله: تحقیقات فرهنگی ایران
دوره/شماره/سال: 5/2 (پیاپی 18)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

اندازه گیری میزان فلوراید آبهای آشامیدنی شهر کرمان

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=bf393f13-5789-4458-a7c2-5d32592a5586

عنوان :اندازه گیری میزان فلوراید آبهای آشامیدنی شهر کرمان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: غلامرضا سپهری, محمدرضا بذرافشانی, افسون طبسیان, مریم حسین زاده
عنوان مجله: مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران)
دوره/شماره/سال: 9/3-4/
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی میزان تعلق اجتماعی مردم به جامعه ایران و رابطه آن با اعتماد اجتماعی و فردگرایی، مطالعه موردی شهر مشهد

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=7b73153a-330e-4af7-904b-cf050fb10978

عنوان :بررسی میزان تعلق اجتماعی مردم به جامعه ایران و رابطه آن با اعتماد اجتماعی و فردگرایی، مطالعه موردی شهر مشهد
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: پریناز بیدل, علی اکبر محمودزاده
عنوان مجله: تحقیقات فرهنگی ایران
دوره/شماره/سال: 5/2 (پیاپی 18)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

گزارش کوتاه علمی؛ گزارش زنبور پارازیتویید (Halticoptera polita (Hym.: Pteromalidae) (Walker, 1834 از ایران

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=488fbd76-3aec-403a-8c5d-a7da18f02889

عنوان :گزارش کوتاه علمی؛ گزارش زنبور پارازیتویید (Halticoptera polita (Hym.: Pteromalidae) (Walker, 1834 از ایران
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: سمیه صادقی, حسینعلی لطفعلی زاده
عنوان مجله: آفات و بیماریهای گیاهی
دوره/شماره/سال: 80/2 (پیاپی 95)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

تاثیر شستشوی مداوم صفاقی بر نشت محل بخیه شده کولون گوسفند

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=aadcd990-2544-4a42-9075-ad0f4512360c

عنوان :تاثیر شستشوی مداوم صفاقی بر نشت محل بخیه شده کولون گوسفند
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مهدی نورالدینی, اسماعیل عبدالرحیم کاشی, احمد عزیزی باصری, عبدالحسین داوودآبادی
عنوان مجله: فیض
دوره/شماره/سال: 13/2 (پی در پی 50)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

اثرات کنترل کنندگی دبی بر برخی از متغیر های کیفی آب

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=1e1c676c-e7bd-45f9-9164-7908e0be20df

عنوان :اثرات کنترل کنندگی دبی بر برخی از متغیر های کیفی آب
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: هیوا یغمایی, حمیدرضا صادقی, محمود قاسم پوری
عنوان مجله: تحقیقات منابع آب ایران
دوره/شماره/سال: 8/2 (مسلسل 24)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

مطالعه تغییرات حجمی کلیه به دنبال تجویز متادون و بوپرنورفین با روش کاوالیری در موش صحرایی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=5c308b17-2cc1-4b12-8294-02a500685cbd

عنوان :مطالعه تغییرات حجمی کلیه به دنبال تجویز متادون و بوپرنورفین با روش کاوالیری در موش صحرایی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: ایرج شهرامیان, حمیدرضا محمودزاده ثاقب, زهرا حیدری
عنوان مجله: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دوره/شماره/سال: 16/2 (پیاپی 39)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

خانواده و هویت ملی، بررسی موردی دانش آموزان شهر یزد

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=f8aa9698-1ca6-4e38-b04e-4d912744a908

عنوان :خانواده و هویت ملی، بررسی موردی دانش آموزان شهر یزد
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: اکبر زارع شاه آبادی, شیوا صادقی
عنوان مجله: تحقیقات فرهنگی ایران
دوره/شماره/سال: 5/2 (پیاپی 18)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بدر شاکر السیاب و أسطورة تموز بین الأساطیر

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=732bb480-52c9-458a-9bcf-47e44bc8567b

عنوان :بدر شاکر السیاب و أسطورة تموز بین الأساطیر
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: یوسف هادی پورنهزمی, نیکتا صمیمی
عنوان مجله: اضاءات نقدیه
دوره/شماره/سال: 1/4/1432
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

مقایسه دو روش بستن ساده و فلاپ لیمبرگ در ترمیم اولیه بیماری سینوس پیلونیدال ناحیه ساکروکوکسیژال در مبتلایان مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 87-1386

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=4f318db6-8327-4c8e-b994-91c006bd6d56

عنوان :مقایسه دو روش بستن ساده و فلاپ لیمبرگ در ترمیم اولیه بیماری سینوس پیلونیدال ناحیه ساکروکوکسیژال در مبتلایان مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 87-1386
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: اسماعیل عبدالرحیم کاشی, مریم نیک پورشهریور, عبدالحسین داوودآبادی, غلامعباس موسوی
عنوان مجله: فیض
دوره/شماره/سال: 13/2 (پی در پی 50)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی و تعیین مقدار فلوراید در آب آشامیدنی شهرستان زنجان

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=bd0161c1-4f63-4a60-af63-b644a979efbb

عنوان :بررسی و تعیین مقدار فلوراید در آب آشامیدنی شهرستان زنجان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مدبر عباسی
عنوان مجله: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دوره/شماره/سال: 2/9/1373
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

گزارش کوتاه علمی؛ گزارش یک گونه از کنه های خانواده (Parasitidae (Acari: Mesostigmata از ایران

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=f8a1a1f9-b5b6-4db8-94aa-dbf4df6cfce3

عنوان :گزارش کوتاه علمی؛ گزارش یک گونه از کنه های خانواده (Parasitidae (Acari: Mesostigmata از ایران
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: نازنین مهرزاد, مرضیه مثنوی پور, شهروز کاظمی, ملیحه لطیفی, مهدی ضیاالدینی
عنوان مجله: آفات و بیماریهای گیاهی
دوره/شماره/سال: 80/2 (پیاپی 95)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

تجارب زنده دانشجویان پرستاری دختر از اولین برخورد با محیط های بالینی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=00bf65ad-8eae-4c69-bc87-ab4db7deee58

عنوان :تجارب زنده دانشجویان پرستاری دختر از اولین برخورد با محیط های بالینی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فلور رحیم آقایی, ناهید دهقان نیری, محسن ادیب حاج باقری
عنوان مجله: فیض
دوره/شماره/سال: 13/2 (پی در پی 50)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

جایگاه نمادهای هویت ملی در زبان و ادب فارسی، مطالعه موردی: آثار داستانی جمال زاده

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=a42023cb-2f54-487f-b713-8e64f0b51c28

عنوان :جایگاه نمادهای هویت ملی در زبان و ادب فارسی، مطالعه موردی: آثار داستانی جمال زاده
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فاطمه رضایی خیرآبادی, رضوان حکیم زاده, محمدحسین محمدی, علی خالقی نژاد
عنوان مجله: تحقیقات فرهنگی ایران
دوره/شماره/سال: 5/2 (پیاپی 18)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

مقایسه غلظت اسید اوریک و ظرفیت آنتی اکسیدانی پلاسما در افراد جوان سیگاری و غیر سیگاری

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=649b0458-b1ed-4012-b68b-b38d2406ecfb

عنوان :مقایسه غلظت اسید اوریک و ظرفیت آنتی اکسیدانی پلاسما در افراد جوان سیگاری و غیر سیگاری
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: غلامرضا مرتضوی مقدم, اصغر زربان
عنوان مجله: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دوره/شماره/سال: 16/2 (پیاپی 39)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

هویت به مثابه فرایندی سیال و ناتمام لایه های هویتی ایرانی های بهوپال در هند

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=2906924b-827d-4e2b-b2c8-4f6fa4426b1a

عنوان :هویت به مثابه فرایندی سیال و ناتمام لایه های هویتی ایرانی های بهوپال در هند
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: جبار رحمانی, زهرا شعربافچی زاده
عنوان مجله: تحقیقات فرهنگی ایران
دوره/شماره/سال: 5/2 (پیاپی 18)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

تعیین نوع لیشمانیوز جلدی در بیماران، مخازن و ناقلین به روش RAPD-PCR، در شهرستان آران و بیدگل، استان اصفهان طی سال های 86-1385

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=fd862e39-5d77-447a-bfb8-954b6aa7c508

عنوان :تعیین نوع لیشمانیوز جلدی در بیماران، مخازن و ناقلین به روش RAPD-PCR، در شهرستان آران و بیدگل، استان اصفهان طی سال های 86-1385
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: عباس درودگر, مهدی آسمار, محمدرضا رضوی, مسعود درودگر
عنوان مجله: فیض
دوره/شماره/سال: 13/2 (پی در پی 50)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

گزارش کوتاه علمی؛ گزارش زنبور (Thysanus ater (Hym.: Signiphoridae پارازیتویید سپردار واوی سیب Lepidosaphes malicola Borckh از ایران

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=ee5d7246-1370-4db1-be51-4aa5b3859089

عنوان :گزارش کوتاه علمی؛ گزارش زنبور (Thysanus ater (Hym.: Signiphoridae پارازیتویید سپردار واوی سیب Lepidosaphes malicola Borckh از ایران
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: آرش ابراهیمی, حسینعلی لطفعلی زاده, محمدحسین کاظمی
عنوان مجله: آفات و بیماریهای گیاهی
دوره/شماره/سال: 80/2 (پیاپی 95)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

میزان فلوئور در آب آشامیدنی شهر بابل و تعیین شاخص DMF در دانش آموزان مدارس راهنمایی طی سال 1375

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=e159390f-a190-489e-a47c-b5185ab8b78f

عنوان :میزان فلوئور در آب آشامیدنی شهر بابل و تعیین شاخص DMF در دانش آموزان مدارس راهنمایی طی سال 1375
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمد مهدی نیا
عنوان مجله: پژوهش در پزشکی
دوره/شماره/سال: 23/3/
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی پایداری اجتماعی فرهنگی توسعه گردشگری، مطالعه موردی جزیره کیش

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=36c08bc6-d718-450a-bf3c-b2fb79e689cd

عنوان :بررسی پایداری اجتماعی فرهنگی توسعه گردشگری، مطالعه موردی جزیره کیش
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مهنا نیک بین, مهرداد کرمی
عنوان مجله: تحقیقات فرهنگی ایران
دوره/شماره/سال: 5/2 (پیاپی 18)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

گزارش کوتاه علمی؛ گزارش جدید دو گونه از کنه های جنس (Antennoseius Berlese (Mesostigmata: Ascidae از ایران

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=e193317f-4304-4df2-a106-de8f0916f712

عنوان :گزارش کوتاه علمی؛ گزارش جدید دو گونه از کنه های جنس (Antennoseius Berlese (Mesostigmata: Ascidae از ایران
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: شهروز کاظمی, شیما یزدان پناه
عنوان مجله: آفات و بیماریهای گیاهی
دوره/شماره/سال: 80/2 (پیاپی 95)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی مقایسه ای درجه حرارت داخل مثانه ای و درجه حرارت زیر بغل، مقعدی و دهانی در بیماران پیوند کلیه

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=d63d9a5b-4c9a-4526-ab8f-c51a776ff527

عنوان :بررسی مقایسه ای درجه حرارت داخل مثانه ای و درجه حرارت زیر بغل، مقعدی و دهانی در بیماران پیوند کلیه
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حسن احمدنیا, محمدجواد مجاهدی, محمد خواجه دلویی, سعیدرضا قنبری زاده
عنوان مجله: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دوره/شماره/سال: 16/2 (پیاپی 39)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

گزارش کوتاه علمی؛ وقوع بلایت ناشی از قارچ Cylindrocladium buxicola در توده های شمشاد جنگلی تنکابن

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=effc79e9-1a04-4dd6-a7ec-30bc18b135c7

عنوان :گزارش کوتاه علمی؛ وقوع بلایت ناشی از قارچ Cylindrocladium buxicola در توده های شمشاد جنگلی تنکابن
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: سعید رضایی, هادی کیادلیری, کسری شریفی, یزدانفر آهنگران, شهاب حاج منصور
عنوان مجله: آفات و بیماریهای گیاهی
دوره/شماره/سال: 80/2 (پیاپی 95)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی فراوانی و عوامل خطر مرتبط با باکتریوری بدون علامت در بیماران دیابتی بستری دربیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1386

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=a7c53f24-bfde-42e0-baf8-3cfef288b9df

عنوان :بررسی فراوانی و عوامل خطر مرتبط با باکتریوری بدون علامت در بیماران دیابتی بستری دربیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1386
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: رضوان منیری, منصوره مومن هروی, غلامعباس موسوی, سهیلا ساربانی
عنوان مجله: فیض
دوره/شماره/سال: 13/2 (پی در پی 50)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

خودارزیابی پزشکان عمومی فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی کرمان نسبت به توانایی تشخیص و درمان مشکلات ارتوپدی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=cef3c923-5dfd-4019-b148-5092cd377fe9

عنوان :خودارزیابی پزشکان عمومی فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی کرمان نسبت به توانایی تشخیص و درمان مشکلات ارتوپدی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: علی‌ پورامیری‌, قدسیه خلیلی, مصطفی شکوهی
عنوان مجله: گام های توسعه در آموزش پزشکی
دوره/شماره/سال: 10/1/
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی وضعیت الگوی لیپیدی و لیپوپروتئین های پلاسما در بیماران بتا- تالاسمی ماژور مراجعه کننده به مرکز انتقال خون یزد

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=cfffa039-2c35-4580-a0e3-ff86ce4f7e78

عنوان :بررسی وضعیت الگوی لیپیدی و لیپوپروتئین های پلاسما در بیماران بتا- تالاسمی ماژور مراجعه کننده به مرکز انتقال خون یزد
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: بمان علی جلالی خان آبادی, عبدالرحیم آبسالان, فرناز فغانی, عاطفه آشنایی
عنوان مجله: فیض
دوره/شماره/سال: 13/2 (پی در پی 50)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بروندادهای علمی محققان حوزه انگل شناسی در نمایه استنادی علوم طی سال های 2010 - 1995 به روش ترسیم ساختار علمی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=9029bc55-70aa-41bc-aea4-36e8da8f8192

عنوان :بروندادهای علمی محققان حوزه انگل شناسی در نمایه استنادی علوم طی سال های 2010 - 1995 به روش ترسیم ساختار علمی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: لیلا نامدار, مژده سلاجقه, فریده عصاره
عنوان مجله: گام های توسعه در آموزش پزشکی
دوره/شماره/سال: 10/1/
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

تاثیر غذای مصنوعی حاوی بذر پودر شده هیبریدهای مختلف ذرت روی فعالیت پروتئولیتیک و آمیلولیتیک گوارشی و واکنش های تغذیه ای (Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=a51b1269-a56a-4ca9-9fd3-7336c152bd25

عنوان :تاثیر غذای مصنوعی حاوی بذر پودر شده هیبریدهای مختلف ذرت روی فعالیت پروتئولیتیک و آمیلولیتیک گوارشی و واکنش های تغذیه ای (Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: بهرام ناصری, جبرائیل رزمجو
عنوان مجله: آفات و بیماریهای گیاهی
دوره/شماره/سال: 80/2 (پیاپی 95)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی همبستگی تعداد سلول های دندریتیک پلاسماسیتوئیدی با تعداد سلول های لمفوسیت +CD4 و +CD8 در خون مبتلایان به ویروس نقص ایمنی انسان

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=7cd0bfe1-744f-4fbc-b137-8abeb21b6624

عنوان :بررسی همبستگی تعداد سلول های دندریتیک پلاسماسیتوئیدی با تعداد سلول های لمفوسیت +CD4 و +CD8 در خون مبتلایان به ویروس نقص ایمنی انسان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مصطفی حاجی ملاحسینی, علی اکبر پورفتح اله, مهدی میرزایی, مهین نیکوگفتار, رضا مشکانی
عنوان مجله: فیض
دوره/شماره/سال: 13/2 (پی در پی 50)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

شاخص های تغذیه ای (Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae روی بذر پنج میزبان گیاهی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=4d1d55d3-bfb0-47c0-90a4-e7ffdd05aacc

عنوان :شاخص های تغذیه ای (Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae روی بذر پنج میزبان گیاهی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فاطمه باقری, یعقوب فتحی پور, بهرام ناصری
عنوان مجله: آفات و بیماریهای گیاهی
دوره/شماره/سال: 80/2 (پیاپی 95)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

شیوع آلودگی سالمونلایی در تخم مرغ های محلی (غیر صنعتی) تولید شده در بیرجند (سال 1385)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=9481aba7-186b-480b-8ffc-adcfb649dbe3

عنوان :شیوع آلودگی سالمونلایی در تخم مرغ های محلی (غیر صنعتی) تولید شده در بیرجند (سال 1385)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمدحسن نمایی, مسعود ضیایی, ملکناز قنادکافی
عنوان مجله: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دوره/شماره/سال: 16/2 (پیاپی 39)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

تعیین اندازه بهینه منابع در یک ریزشبکه متعامل با بازار برق برای تامین بار الکتریکی و حرارتی با هدف کاهش وابستگی ریزشبکه به سوخت فسیلی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=2c84c355-9d7c-47b2-b8e9-a37c76791e23

عنوان :تعیین اندازه بهینه منابع در یک ریزشبکه متعامل با بازار برق برای تامین بار الکتریکی و حرارتی با هدف کاهش وابستگی ریزشبکه به سوخت فسیلی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: بهنام ناموربهرغانی, محمدآقا شفیعی, محمد مرادی دالوند, محمد احمدیان
عنوان مجله: مدیریت انرژی
دوره/شماره/سال: 2/3/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

شیوع کم کاری مادرزادی تیروئید در شهر کرمان در سال 85-1384

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=0dbf4d47-3062-4346-97e1-2dfadf4facbd

عنوان :شیوع کم کاری مادرزادی تیروئید در شهر کرمان در سال 85-1384
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: ناهید افتخاری, غلامرضا اسدی کرم, محمد خاکساری, زهره سالاری, مریم ابراهیم زاده
عنوان مجله: مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دوره/شماره/سال: 15/3/1387
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

مطالعه جنس (Orthocentrus (Hymenoptera: Ichneumonidae, Orthocentrinae در استان های گیلان و مازنداران، به همراه اولین گزارش هفت گونه و یک زیر گونه از ایران

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=0c11e6c7-dac0-485f-aa98-ca144b043112

عنوان :مطالعه جنس (Orthocentrus (Hymenoptera: Ichneumonidae, Orthocentrinae در استان های گیلان و مازنداران، به همراه اولین گزارش هفت گونه و یک زیر گونه از ایران
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: عباس محمدی خرم آبادی, علی اصغر طالبی
عنوان مجله: آفات و بیماریهای گیاهی
دوره/شماره/سال: 80/2 (پیاپی 95)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

ارتباط بین گیرنده استروژن و پروژسترون با وضعیت قاعدگی در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان های قائم و امید مشهد

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=9980b9c1-1382-4295-b58e-3d33338b5fa8

عنوان :ارتباط بین گیرنده استروژن و پروژسترون با وضعیت قاعدگی در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان های قائم و امید مشهد
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فاطمه همایی شاندیز, حمید سعیدی ساعدی, نوریه شریفی
عنوان مجله: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دوره/شماره/سال: 16/2 (پیاپی 39)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

درمانهای رایج صرع

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=580f0bb7-b55b-4fda-916c-1e0413136875

عنوان :درمانهای رایج صرع
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حسینعلی ابراهیمی
عنوان مجله: فصلنامه علوم مغز و اعصاب ایران
دوره/شماره/سال: 8/25/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

مدل سازی سیستم ترکیبی توربین بادی-پیل سوختی و سهم پیل سوختی در تامین تقاضای الکتریکی در یک منطقه نمونه

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=2d8a5fd3-ac83-479e-a66c-0c20e62063e2

عنوان :مدل سازی سیستم ترکیبی توربین بادی-پیل سوختی و سهم پیل سوختی در تامین تقاضای الکتریکی در یک منطقه نمونه
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: سمیه احمدی, محمد رضایی میرقائد, رامین روشندل
عنوان مجله: مدیریت انرژی
دوره/شماره/سال: 2/3/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

ارائه مدل تجربی پیش بینی متوسط ابعاد خردشدگی حاصل از انفجار در توده سنگ کنگلومرای سد گتوند علیا

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=f6fdbe17-9ac3-4248-aada-809c72e0339a

عنوان :ارائه مدل تجربی پیش بینی متوسط ابعاد خردشدگی حاصل از انفجار در توده سنگ کنگلومرای سد گتوند علیا
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حسن بخشنده امنیه, حمیدرضا مالکی نژاد
عنوان مجله: مدیریت انرژی
دوره/شماره/سال: 2/3/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

تحلیل راه رفتن یک بیمار مبتلا به هانتینگتون به روش تصویربرداری طی سه سال

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=edddf57d-b605-4e3c-b936-73971df796df

عنوان :تحلیل راه رفتن یک بیمار مبتلا به هانتینگتون به روش تصویربرداری طی سه سال
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: سیامک خرمی مهر, بهزاد یثربی, کریم لیل نهاری
عنوان مجله: فصلنامه علوم مغز و اعصاب ایران
دوره/شماره/سال: 8/25/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

تاثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر خودکارامدی تحصیلی دانشجویان

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=05ece036-534f-459e-8d26-dfa9b1851e1c

عنوان :تاثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر خودکارامدی تحصیلی دانشجویان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: پروانه شریفی, عباس رحمتی
عنوان مجله: گام های توسعه در آموزش پزشکی
دوره/شماره/سال: 10/1/
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

20 | 40 | 50 items per page