عنوان فارسی: بازخوانی پدیده اختلاف قرائات از نگاه نصر حامد ابوزید (عنوان عربی: إعاده النظر فی ظاهره اختلاف القراءات من وجهه نظر «نصر حامد أبو زید»)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=58ad83c5-9285-43ad-bd53-aef5805f9a86

عنوان :عنوان فارسی: بازخوانی پدیده اختلاف قرائات از نگاه نصر حامد ابوزید (عنوان عربی: إعاده النظر فی ظاهره اختلاف القراءات من وجهه نظر «نصر حامد أبو زید»)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مرتضی ایروانی نجفی, فاطمه رضاداد
عنوان مجله: آموزه های قرآنی
دوره/شماره/سال: /16/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

شعله آه، اثری ناشناخته از غیوری دهلوی نویسنده و شاعر فارسی گوی هند

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=6e033fbe-d023-4aaa-bf72-7409aba55971

عنوان :شعله آه، اثری ناشناخته از غیوری دهلوی نویسنده و شاعر فارسی گوی هند
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: احمدرضا یلمه ها
عنوان مجله: فصلنامه مطالعات شبه قاره
دوره/شماره/سال: 4/13/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

کاربرد مدل های پارامتری در تحلیل بقا در سرطان معده

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=df09b357-fded-4e0c-b493-5ff360be0373

عنوان :کاربرد مدل های پارامتری در تحلیل بقا در سرطان معده
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: عبدالرضا رجایی فرد, بیژن مقیمی دهکردی, حمیدرضا طباطبایی, بهرام ضیغمی, آزاده صفایی, محمدامین پورحسینقلی, ضیاالدین تابعی
عنوان مجله: فیض
دوره/شماره/سال: 13/2 (پی در پی 50)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

گزارش یک مورد حامل بدنی تریاک (Body Packer) و درمان موفقیت آمیز وی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=87f149a1-f63c-414e-8d31-371e6cf27ad4

عنوان :گزارش یک مورد حامل بدنی تریاک (Body Packer) و درمان موفقیت آمیز وی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حسین حسنیان مقدم, محمود بابایی
عنوان مجله: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دوره/شماره/سال: 16/2 (پیاپی 39)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

تحلیل روند بارندگی در استان مازندران با استفاده از روش من-کندال منطقه ای

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=76a5dda0-5cda-444d-b140-7e244aa800e4

عنوان :تحلیل روند بارندگی در استان مازندران با استفاده از روش من-کندال منطقه ای
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فرهاد فرسادنیا, محسن رستمی کامرود, علیرضا مقدم نیا
عنوان مجله: تحقیقات منابع آب ایران
دوره/شماره/سال: 8/2 (مسلسل 24)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

اثرات بالینی افزودن ان-استیل سیستئین به محلول کاردیوپلژیک بر روی حفاظت قلب در جراحی بای پاس عروق کرونری به کمک پمپ قلبی-ریوی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=c998cb6e-119e-444e-a910-1ad36edc399c

عنوان :اثرات بالینی افزودن ان-استیل سیستئین به محلول کاردیوپلژیک بر روی حفاظت قلب در جراحی بای پاس عروق کرونری به کمک پمپ قلبی-ریوی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: امید آقاداوودی, فریناز فتاحی
عنوان مجله: مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دوره/شماره/سال: 15/3/1387
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

عنوان فارسی: بازکاوی واژه طاقت در آیه صوم (عنوان عربی: دراسه جدیده لکلمه «الطاقه» فی آیه الصوم)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=2e3a0814-45fc-4958-a980-0745a5b14472

عنوان :عنوان فارسی: بازکاوی واژه طاقت در آیه صوم (عنوان عربی: دراسه جدیده لکلمه «الطاقه» فی آیه الصوم)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمدمهدی مسعودی
عنوان مجله: آموزه های قرآنی
دوره/شماره/سال: /16/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

اثر کائولین فرآوری شده بر آفتاب سوختگی میوه های انار

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=51d8de2f-6310-4d3e-98f9-3ba260c43aca

عنوان :اثر کائولین فرآوری شده بر آفتاب سوختگی میوه های انار
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حسین فرازمند
عنوان مجله: آفات و بیماریهای گیاهی
دوره/شماره/سال: 80/2 (پیاپی 95)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

مقایسه‌ زمان نهفتگی و دامنه پاسخ‌ شنوایی ساقه مغزی نوزادان کامل و نارس 1 تا 28 روزه

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=af52adbd-f9c1-495b-9261-171f4be23fd6

عنوان :مقایسه‌ زمان نهفتگی و دامنه پاسخ‌ شنوایی ساقه مغزی نوزادان کامل و نارس 1 تا 28 روزه
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: قاسم محمدخانی, فاطمه حاجی ابراهیم تهرانی, محبوبه شیخ زاده, هاله مجیدی, سقراط فقیه زاده
عنوان مجله: فیض
دوره/شماره/سال: 13/2 (پی در پی 50)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

عنوان فارسی: بررسی آیه (ثله من الاولین و قلیل من الاخرین) (عنوان عربی: نظره إلی الآیه الکریمه «ثله من الأولین و قلیل من الآخرین»)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=ee720918-beba-4ee2-af5a-fb21e4c9ae82

عنوان :عنوان فارسی: بررسی آیه (ثله من الاولین و قلیل من الاخرین) (عنوان عربی: نظره إلی الآیه الکریمه «ثله من الأولین و قلیل من الآخرین»)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مهدی مطیع, محسن خالقی, پیمان کمالوند
عنوان مجله: آموزه های قرآنی
دوره/شماره/سال: /16/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

20 | 40 | 50 items per page