بررسی میزان اثر کلونیدین در جلوگیری از بروز لرز به دنبال بیهوشی عمومی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=c9ae56f6-330d-43da-a7d9-b29ad9e64e98

عنوان :بررسی میزان اثر کلونیدین در جلوگیری از بروز لرز به دنبال بیهوشی عمومی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: زهرا مودی, شهرام برجیان بروجنی
عنوان مجله: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دوره/شماره/سال: 16/2 (پیاپی 39)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای طول آبشکن و قطر مصالح بر آبشستگی پیرامون آبشکن T شکل مستقر در قوس 90 درجه

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=6baac42a-86e7-4ba0-8ccf-f24688e03f8a

عنوان :بررسی آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای طول آبشکن و قطر مصالح بر آبشستگی پیرامون آبشکن T شکل مستقر در قوس 90 درجه
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: علیرضا مهرنهاد, مسعود قدسیان
عنوان مجله: تحقیقات منابع آب ایران
دوره/شماره/سال: 8/2 (مسلسل 24)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

تاثیر روی بر قابلیت اکسیدپذیری لیپیدهای سرم درمبتلایان به دیابت نوع 2مراجعه کننده به مرکزدیابت یزد

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=91bdbf6c-4246-4b69-8534-85a19c269899

عنوان :تاثیر روی بر قابلیت اکسیدپذیری لیپیدهای سرم درمبتلایان به دیابت نوع 2مراجعه کننده به مرکزدیابت یزد
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: رباب شیخ پور, بمان علی جلالی خان آبادی, پریچهره یغمایی, محمد افخمی اردکانی
عنوان مجله: فیض
دوره/شماره/سال: 13/2 (پی در پی 50)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

گزارش کوتاه علمی؛ گزارش زنبور (Psyllaephagus procerus Mercet (Hym.:Encyrtidae، پارازیتوئید پسیل آسیایی مرکبات (Diaphorina citri (Hem.:Psyllidae از ایران

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=f3bce976-62c8-47d2-98c1-edbb0f056b50

عنوان :گزارش کوتاه علمی؛ گزارش زنبور (Psyllaephagus procerus Mercet (Hym.:Encyrtidae، پارازیتوئید پسیل آسیایی مرکبات (Diaphorina citri (Hem.:Psyllidae از ایران
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: امین مقبلی قرایی, مهدی ضیاالدینی, محمدامین جلالی, حسینعلی لطفعلی زاده
عنوان مجله: آفات و بیماریهای گیاهی
دوره/شماره/سال: 80/2 (پیاپی 95)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

میزان یون فلوراید در آب های آشامیدنی استان کرمان

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=382ffdbf-0c8b-4d45-9f63-a8d1b360d46a

عنوان :میزان یون فلوراید در آب های آشامیدنی استان کرمان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حمیدرضا پوراسلامی, پیام خزائلی, حسین مسعودپور
عنوان مجله: مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دوره/شماره/سال: 15/3/1387
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

عنوان فارسی: علم امام (ع) به قرآن و چگونگی آن (عنوان عربی: علم الإمام (ع)‰ بالقرآن و کیفیته)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=8fc84fcc-f8a9-441c-b777-c01c72904388

عنوان :عنوان فارسی: علم امام (ع) به قرآن و چگونگی آن (عنوان عربی: علم الإمام (ع)‰ بالقرآن و کیفیته)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمود قیوم زاده, محمدتقی شاکر
عنوان مجله: آموزه های قرآنی
دوره/شماره/سال: /16/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی تاثیر ضد التهابی رزبنگال در ماکروفاژهای فعال شده با لیپوپلی ساکارید در غیاب نور

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=a3bef574-9dea-4bf4-b8fc-f805d9f58834

عنوان :بررسی تاثیر ضد التهابی رزبنگال در ماکروفاژهای فعال شده با لیپوپلی ساکارید در غیاب نور
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: ادی موسوی, شهرزاد زمانی تقی زاده رابع, زهرا سیادت, محمود محمودی
عنوان مجله: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دوره/شماره/سال: 16/2 (پیاپی 39)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

رافد الترجمة فی الأدب الفارسی المقارن

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=e85c4597-a2bd-478f-8926-e552c9849145

عنوان :رافد الترجمة فی الأدب الفارسی المقارن
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: هادی نظری منظم, ریحانه منصوری
عنوان مجله: اضاءات نقدیه
دوره/شماره/سال: 1/4/1432
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی آلودگی آبهای زیرزمینی در مناطق شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی شهر مشهد)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=60b75776-0223-458e-963b-ff8185e8b7fb

عنوان :بررسی آلودگی آبهای زیرزمینی در مناطق شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی شهر مشهد)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: علی جعفری قریه علی, غلامعباس کاظمی, ناصر حافظی مقدس, صالح موسوی آسترآبادی
عنوان مجله: تحقیقات منابع آب ایران
دوره/شماره/سال: 8/2 (مسلسل 24)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی نتایج رژیم آماده سازی حاوی اتوپوزاید، سیتارابین، ملفالان و CCNU در پیوند اتولوگ 25 بیمار مبتلا به لنفوم غیرهوچکین

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=0a60d984-aa68-465f-bf56-eb89994bff68

عنوان :بررسی نتایج رژیم آماده سازی حاوی اتوپوزاید، سیتارابین، ملفالان و CCNU در پیوند اتولوگ 25 بیمار مبتلا به لنفوم غیرهوچکین
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مجید احسانی, مسعود ایروانی, اردشیر قوام زاده, فرناز صفوی فر, احمدرضا شمشیری
عنوان مجله: فیض
دوره/شماره/سال: 13/2 (پی در پی 50)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

20 | 40 | 50 items per page