تحلیل جامعه شناختی هویت حرفه ای دانشجویان مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=64ba1a0a-fd91-4373-b563-70e5e6f75e4e

عنوان :تحلیل جامعه شناختی هویت حرفه ای دانشجویان مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حمید حیدری, احمد رضایی
عنوان مجله: تحقیقات فرهنگی ایران
دوره/شماره/سال: 5/2 (پیاپی 18)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

اندازه گیری میزان فلوراید آبهای آشامیدنی شهر کرمان

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=bf393f13-5789-4458-a7c2-5d32592a5586

عنوان :اندازه گیری میزان فلوراید آبهای آشامیدنی شهر کرمان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: غلامرضا سپهری, محمدرضا بذرافشانی, افسون طبسیان, مریم حسین زاده
عنوان مجله: مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران)
دوره/شماره/سال: 9/3-4/
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی میزان تعلق اجتماعی مردم به جامعه ایران و رابطه آن با اعتماد اجتماعی و فردگرایی، مطالعه موردی شهر مشهد

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=7b73153a-330e-4af7-904b-cf050fb10978

عنوان :بررسی میزان تعلق اجتماعی مردم به جامعه ایران و رابطه آن با اعتماد اجتماعی و فردگرایی، مطالعه موردی شهر مشهد
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: پریناز بیدل, علی اکبر محمودزاده
عنوان مجله: تحقیقات فرهنگی ایران
دوره/شماره/سال: 5/2 (پیاپی 18)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

گزارش کوتاه علمی؛ گزارش زنبور پارازیتویید (Halticoptera polita (Hym.: Pteromalidae) (Walker, 1834 از ایران

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=488fbd76-3aec-403a-8c5d-a7da18f02889

عنوان :گزارش کوتاه علمی؛ گزارش زنبور پارازیتویید (Halticoptera polita (Hym.: Pteromalidae) (Walker, 1834 از ایران
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: سمیه صادقی, حسینعلی لطفعلی زاده
عنوان مجله: آفات و بیماریهای گیاهی
دوره/شماره/سال: 80/2 (پیاپی 95)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

تاثیر شستشوی مداوم صفاقی بر نشت محل بخیه شده کولون گوسفند

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=aadcd990-2544-4a42-9075-ad0f4512360c

عنوان :تاثیر شستشوی مداوم صفاقی بر نشت محل بخیه شده کولون گوسفند
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مهدی نورالدینی, اسماعیل عبدالرحیم کاشی, احمد عزیزی باصری, عبدالحسین داوودآبادی
عنوان مجله: فیض
دوره/شماره/سال: 13/2 (پی در پی 50)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

اثرات کنترل کنندگی دبی بر برخی از متغیر های کیفی آب

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=1e1c676c-e7bd-45f9-9164-7908e0be20df

عنوان :اثرات کنترل کنندگی دبی بر برخی از متغیر های کیفی آب
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: هیوا یغمایی, حمیدرضا صادقی, محمود قاسم پوری
عنوان مجله: تحقیقات منابع آب ایران
دوره/شماره/سال: 8/2 (مسلسل 24)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

مطالعه تغییرات حجمی کلیه به دنبال تجویز متادون و بوپرنورفین با روش کاوالیری در موش صحرایی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=5c308b17-2cc1-4b12-8294-02a500685cbd

عنوان :مطالعه تغییرات حجمی کلیه به دنبال تجویز متادون و بوپرنورفین با روش کاوالیری در موش صحرایی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: ایرج شهرامیان, حمیدرضا محمودزاده ثاقب, زهرا حیدری
عنوان مجله: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دوره/شماره/سال: 16/2 (پیاپی 39)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

خانواده و هویت ملی، بررسی موردی دانش آموزان شهر یزد

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=f8aa9698-1ca6-4e38-b04e-4d912744a908

عنوان :خانواده و هویت ملی، بررسی موردی دانش آموزان شهر یزد
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: اکبر زارع شاه آبادی, شیوا صادقی
عنوان مجله: تحقیقات فرهنگی ایران
دوره/شماره/سال: 5/2 (پیاپی 18)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بدر شاکر السیاب و أسطورة تموز بین الأساطیر

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=732bb480-52c9-458a-9bcf-47e44bc8567b

عنوان :بدر شاکر السیاب و أسطورة تموز بین الأساطیر
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: یوسف هادی پورنهزمی, نیکتا صمیمی
عنوان مجله: اضاءات نقدیه
دوره/شماره/سال: 1/4/1432
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

مقایسه دو روش بستن ساده و فلاپ لیمبرگ در ترمیم اولیه بیماری سینوس پیلونیدال ناحیه ساکروکوکسیژال در مبتلایان مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 87-1386

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=4f318db6-8327-4c8e-b994-91c006bd6d56

عنوان :مقایسه دو روش بستن ساده و فلاپ لیمبرگ در ترمیم اولیه بیماری سینوس پیلونیدال ناحیه ساکروکوکسیژال در مبتلایان مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 87-1386
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: اسماعیل عبدالرحیم کاشی, مریم نیک پورشهریور, عبدالحسین داوودآبادی, غلامعباس موسوی
عنوان مجله: فیض
دوره/شماره/سال: 13/2 (پی در پی 50)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

20 | 40 | 50 items per page