بررسی و تعیین مقدار فلوراید در آب آشامیدنی شهرستان زنجان

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=bd0161c1-4f63-4a60-af63-b644a979efbb

عنوان :بررسی و تعیین مقدار فلوراید در آب آشامیدنی شهرستان زنجان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مدبر عباسی
عنوان مجله: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دوره/شماره/سال: 2/9/1373
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

گزارش کوتاه علمی؛ گزارش یک گونه از کنه های خانواده (Parasitidae (Acari: Mesostigmata از ایران

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=f8a1a1f9-b5b6-4db8-94aa-dbf4df6cfce3

عنوان :گزارش کوتاه علمی؛ گزارش یک گونه از کنه های خانواده (Parasitidae (Acari: Mesostigmata از ایران
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: نازنین مهرزاد, مرضیه مثنوی پور, شهروز کاظمی, ملیحه لطیفی, مهدی ضیاالدینی
عنوان مجله: آفات و بیماریهای گیاهی
دوره/شماره/سال: 80/2 (پیاپی 95)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

تجارب زنده دانشجویان پرستاری دختر از اولین برخورد با محیط های بالینی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=00bf65ad-8eae-4c69-bc87-ab4db7deee58

عنوان :تجارب زنده دانشجویان پرستاری دختر از اولین برخورد با محیط های بالینی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فلور رحیم آقایی, ناهید دهقان نیری, محسن ادیب حاج باقری
عنوان مجله: فیض
دوره/شماره/سال: 13/2 (پی در پی 50)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

جایگاه نمادهای هویت ملی در زبان و ادب فارسی، مطالعه موردی: آثار داستانی جمال زاده

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=a42023cb-2f54-487f-b713-8e64f0b51c28

عنوان :جایگاه نمادهای هویت ملی در زبان و ادب فارسی، مطالعه موردی: آثار داستانی جمال زاده
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فاطمه رضایی خیرآبادی, رضوان حکیم زاده, محمدحسین محمدی, علی خالقی نژاد
عنوان مجله: تحقیقات فرهنگی ایران
دوره/شماره/سال: 5/2 (پیاپی 18)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

مقایسه غلظت اسید اوریک و ظرفیت آنتی اکسیدانی پلاسما در افراد جوان سیگاری و غیر سیگاری

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=649b0458-b1ed-4012-b68b-b38d2406ecfb

عنوان :مقایسه غلظت اسید اوریک و ظرفیت آنتی اکسیدانی پلاسما در افراد جوان سیگاری و غیر سیگاری
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: غلامرضا مرتضوی مقدم, اصغر زربان
عنوان مجله: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دوره/شماره/سال: 16/2 (پیاپی 39)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

هویت به مثابه فرایندی سیال و ناتمام لایه های هویتی ایرانی های بهوپال در هند

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=2906924b-827d-4e2b-b2c8-4f6fa4426b1a

عنوان :هویت به مثابه فرایندی سیال و ناتمام لایه های هویتی ایرانی های بهوپال در هند
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: جبار رحمانی, زهرا شعربافچی زاده
عنوان مجله: تحقیقات فرهنگی ایران
دوره/شماره/سال: 5/2 (پیاپی 18)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

تعیین نوع لیشمانیوز جلدی در بیماران، مخازن و ناقلین به روش RAPD-PCR، در شهرستان آران و بیدگل، استان اصفهان طی سال های 86-1385

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=fd862e39-5d77-447a-bfb8-954b6aa7c508

عنوان :تعیین نوع لیشمانیوز جلدی در بیماران، مخازن و ناقلین به روش RAPD-PCR، در شهرستان آران و بیدگل، استان اصفهان طی سال های 86-1385
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: عباس درودگر, مهدی آسمار, محمدرضا رضوی, مسعود درودگر
عنوان مجله: فیض
دوره/شماره/سال: 13/2 (پی در پی 50)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

گزارش کوتاه علمی؛ گزارش زنبور (Thysanus ater (Hym.: Signiphoridae پارازیتویید سپردار واوی سیب Lepidosaphes malicola Borckh از ایران

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=ee5d7246-1370-4db1-be51-4aa5b3859089

عنوان :گزارش کوتاه علمی؛ گزارش زنبور (Thysanus ater (Hym.: Signiphoridae پارازیتویید سپردار واوی سیب Lepidosaphes malicola Borckh از ایران
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: آرش ابراهیمی, حسینعلی لطفعلی زاده, محمدحسین کاظمی
عنوان مجله: آفات و بیماریهای گیاهی
دوره/شماره/سال: 80/2 (پیاپی 95)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

میزان فلوئور در آب آشامیدنی شهر بابل و تعیین شاخص DMF در دانش آموزان مدارس راهنمایی طی سال 1375

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=e159390f-a190-489e-a47c-b5185ab8b78f

عنوان :میزان فلوئور در آب آشامیدنی شهر بابل و تعیین شاخص DMF در دانش آموزان مدارس راهنمایی طی سال 1375
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمد مهدی نیا
عنوان مجله: پژوهش در پزشکی
دوره/شماره/سال: 23/3/
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی پایداری اجتماعی فرهنگی توسعه گردشگری، مطالعه موردی جزیره کیش

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=36c08bc6-d718-450a-bf3c-b2fb79e689cd

عنوان :بررسی پایداری اجتماعی فرهنگی توسعه گردشگری، مطالعه موردی جزیره کیش
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مهنا نیک بین, مهرداد کرمی
عنوان مجله: تحقیقات فرهنگی ایران
دوره/شماره/سال: 5/2 (پیاپی 18)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

20 | 40 | 50 items per page