بررسی اثر آموزش توجه شنیداری ـ موسیقايی بر میزان گوش دادن فعال و الگوهای ارتباطی زوجین

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/17

عنوان :بررسی اثر آموزش توجه شنیداری ـ موسیقايی بر میزان گوش دادن فعال و الگوهای ارتباطی زوجین
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حسین محمودی ,نسترن ادیب راد ,دکتر زاده محمدی ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

توانمندسازي زنان سرپرست‌ خانواده از طريق مشاوره گروهي، آگاه‌سازي و كارآفريني

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/16

عنوان :توانمندسازي زنان سرپرست‌ خانواده از طريق مشاوره گروهي، آگاه‌سازي و كارآفريني
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: سيمين حسينيان ,شهناز طباطبايي يحيي‌آبادي ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

ارتباط تفکرات غيرمنطقی و الگوهای دلبستگی با سازگاری زناشويي

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/15

عنوان :ارتباط تفکرات غيرمنطقی و الگوهای دلبستگی با سازگاری زناشويي
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فريد مؤمن زاده ,محمدعلی مظاهری ,محمود حيدری ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

هوش هيجانی و سازگاری زناشويي در زنان متأهل شاغل آموزش و پرورش

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/14

عنوان :هوش هيجانی و سازگاری زناشويي در زنان متأهل شاغل آموزش و پرورش
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حميده جعفريزدی ,محمود گلزاری ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

سبک های دلبستگی و شیوه همسر گزینی(چند همسری - تک همسری)

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/13

عنوان :سبک های دلبستگی و شیوه همسر گزینی(چند همسری - تک همسری)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مسعود عارف نظری ,محمدعلی مظاهری ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

اثربخشي زوج درماني سيستمي ـ رفتاري بر كاركرد خانواده و اعتماد به نفس زنان مبتلا به اختلال افسرده خويي

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/24

عنوان :اثربخشي زوج درماني سيستمي ـ رفتاري بر كاركرد خانواده و اعتماد به نفس زنان مبتلا به اختلال افسرده خويي
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مرضيه موسوي ,پروانه محمدخاني ,حسين كاوياني ,علي دلاور ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

تأثیر مشاوره شناختی ـ رفتاری براساس رویکرد زیرسیستم های شناختی متعامل بر تغییر نگرش زوج های نابارور

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/23

عنوان :تأثیر مشاوره شناختی ـ رفتاری براساس رویکرد زیرسیستم های شناختی متعامل بر تغییر نگرش زوج های نابارور
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: پریسا نیلفروشان ,سیداحمد احمدی ,محمدرضا عابدی ,سیدمهدی احمدی ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

بررسی تحولی رابطه پایگاه های هویت با میزان دلبستگی ايمن پسران نوجوان (14، 16 و 18 ساله) به والدين و همسالان

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/22

عنوان :بررسی تحولی رابطه پایگاه های هویت با میزان دلبستگی ايمن پسران نوجوان (14، 16 و 18 ساله) به والدين و همسالان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمد صالح نصرتي ,محمدعلی مظاهری ,محمود حیدری ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

بررسي رابطه بین تقیدات مذهبی و سازگاری زناشویی

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/21

عنوان :بررسي رابطه بین تقیدات مذهبی و سازگاری زناشویی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: خدابخش احمدي ,علی فتحی آشتیانی ,علی رضا عرب نیا ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

بررسی مقدماتی ويژگی های روان سنجی و اعتباريابی مقياس سنجش کارکرد خانواده (FAD)

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/20

عنوان :بررسی مقدماتی ويژگی های روان سنجی و اعتباريابی مقياس سنجش کارکرد خانواده (FAD)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: علی زاده محمدی ,غفار ملک خسروی ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

20 | 40 | 50 items per page