بررسي کيفيت زندگي و عوامل مرتبط با آن در زنان مبتلا به ايدز شهر تهران

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/36

عنوان :بررسي کيفيت زندگي و عوامل مرتبط با آن در زنان مبتلا به ايدز شهر تهران
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: اورزولا ويزه ,شهرام مرادي ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

بررسی ارتباط میان رفتار جنسی و طرحواره‌های نقش جنسیتی در دو گروه از دانشجویان متأهل: مقایسه رفتار جنسی زنان و مردان در خانواده

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/35

عنوان :بررسی ارتباط میان رفتار جنسی و طرحواره‌های نقش جنسیتی در دو گروه از دانشجویان متأهل: مقایسه رفتار جنسی زنان و مردان در خانواده
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: اکرم خمسه‌ای ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

تأثير نوبت‌کاری بر رضامندی زناشويي پرستاران

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/34

عنوان :تأثير نوبت‌کاری بر رضامندی زناشويي پرستاران
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمود حیدری ,سوسن حسین پور ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

نقش تحصيلات والدين در خوداثرمندي دختران و پسران نوجوان

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/33

عنوان :نقش تحصيلات والدين در خوداثرمندي دختران و پسران نوجوان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: كارينه طهماسيان ,لادن فتي ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

بررسي تأثير آموزش شناختي ـ رفتاري زوجين در كاهش گرايش به مواد بيماران وابسته به مواد مخدر ترياكي در شهر اصفهان

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/32

عنوان :بررسي تأثير آموزش شناختي ـ رفتاري زوجين در كاهش گرايش به مواد بيماران وابسته به مواد مخدر ترياكي در شهر اصفهان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: عاطفه ترکی ,مریم فاتحي زاده ,مهرداد صالحي ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

بررسی اثربخشی گروه‌درمانی به شيوه تحليل تبادلی بر رضايت زناشويي

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/31

عنوان :بررسی اثربخشی گروه‌درمانی به شيوه تحليل تبادلی بر رضايت زناشويي
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: هاجر ترکان ,مهرداد کلانتری ,حسين مولوی ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

بررسي اثربخشي مشاوره به شيوه زوج‌ درماني ـ رفتاري بر افسردگي دوران بارداري

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/43

عنوان :بررسي اثربخشي مشاوره به شيوه زوج‌ درماني ـ رفتاري بر افسردگي دوران بارداري
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: زهره بنازاده ,ايـران باغبان ,مريم فاتحي زاده ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

بررسي رابطه بين ميزان بخشودگي و تعارض زناشويي زوجين در استان يزد

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/42

عنوان :بررسي رابطه بين ميزان بخشودگي و تعارض زناشويي زوجين در استان يزد
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: ايمانه افخمي ,فاطمه بهرامي ,مريم فاتحی زاده ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

بررسی رابطه سبك‌های دلبستگی با رضايت‌مندی زناشويی در دانشجويان متأهل دبيری

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/41

عنوان :بررسی رابطه سبك‌های دلبستگی با رضايت‌مندی زناشويی در دانشجويان متأهل دبيری
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فريده حميدی ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

مقايسه نتايج آزمون‌هاي فرافكن ترسيمي در كودكاني كه مورد كودك‌آزاري جسمي قرار گرفته‌اند با كودكان عادي

http://scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch/article/view/40

عنوان :مقايسه نتايج آزمون‌هاي فرافكن ترسيمي در كودكاني كه مورد كودك‌آزاري جسمي قرار گرفته‌اند با كودكان عادي
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: صبا صبا خداياري فرد ,عليرضا عابدين ,رخساره یكه يزداندوست ,مه سيما پورشهرياري ,بنفشه غرايي ,
عنوان مجله: خانواده پژوهی
دوره/شماره/سال: //
سامانه مجلات دانشگاه شهید بهشتی

20 | 40 | 50 items per page