تاريخ و فرهنگ مردم بدره

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:20716

عنوان :تاريخ و فرهنگ مردم بدره
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: کريمي، بهرامکريمي، بهرام,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

زن در اشعار بدر شاکر السياب

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:27472

عنوان :زن در اشعار بدر شاکر السياب
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: شعباني آزاد بني، مائدهشعباني آزاد بني، مائده,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

بررسي وضعيت سياسي _ اجتماعي ايل اينانلو از عصر صفوي تا پايان عصر پهلوي

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:24678

عنوان :بررسي وضعيت سياسي _ اجتماعي ايل اينانلو از عصر صفوي تا پايان عصر پهلوي
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: کوچک زاده، ليلاکوچک زاده، ليلا,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

شبيه ساي کامپيوتري کندوسوز ليزري فلز آلومينيوم به روش ديناميک مولکولي

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:30251

عنوان :شبيه ساي کامپيوتري کندوسوز ليزري فلز آلومينيوم به روش ديناميک مولکولي
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: عموي فومني، ارحامعموي فومني، ارحام,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

تحليل هزينه - فايده مالي و اقتصادي - اجتماعي کارخانه کوچک پنير سازي(در روستاي استان فارس)

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:19224

عنوان :تحليل هزينه - فايده مالي و اقتصادي - اجتماعي کارخانه کوچک پنير سازي(در روستاي استان فارس)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: خزاعي قوژدي، عليخزاعي قوژدي، علي,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

خالي

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:26168

عنوان :خالي
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: خزاعي قوژدي، عليخزاعي قوژدي، علي,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

بررسي تطبيقي فرهنگ سازماني بانکهاي خصوصي ( پارسيان ) و دولتي ( کشاورزي) براساس مدل دنيسون

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:24966

عنوان :بررسي تطبيقي فرهنگ سازماني بانکهاي خصوصي ( پارسيان ) و دولتي ( کشاورزي) براساس مدل دنيسون
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: عبدالمحمد، بنفشهعبدالمحمد، بنفشه,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

آسيب شناسي مهارتهاي زندگي در برنامه درسي نظام آموزش متوسطه نظري از منظر متخصصان تعليم وتربيت، معلمان و دانش آموزان و ارائه راهکارهايي براي بهبود وضعيت آن

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:24956

عنوان :آسيب شناسي مهارتهاي زندگي در برنامه درسي نظام آموزش متوسطه نظري از منظر متخصصان تعليم وتربيت، معلمان و دانش آموزان و ارائه راهکارهايي براي بهبود وضعيت آن
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: خسروي، رحمت اللهخسروي، رحمت الله,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

بررسي و شناخت زمينه هاي جغرافيايي سازماندهي خدمات روستايي مورد: دهستان کليجان رستان

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:18829

عنوان :بررسي و شناخت زمينه هاي جغرافيايي سازماندهي خدمات روستايي مورد: دهستان کليجان رستان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: بريماني، فرامرزبريماني، فرامرز,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

بررسي پتانسيل هاي سيل خيزي حوضه آبريز رود خانه شيرين دره و ارائه الگوهاي بهينه جهت مهار آن

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:20619

عنوان :بررسي پتانسيل هاي سيل خيزي حوضه آبريز رود خانه شيرين دره و ارائه الگوهاي بهينه جهت مهار آن
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: احمدزاده، علي اکبراحمدزاده، علي اکبر,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

20 | 40 | 50 items per page