سرمايه اجتماعي در آموزه‌هاي اسلامي

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/book:187141

عنوان :سرمايه اجتماعي در آموزه‌هاي اسلامي
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: عليني، محمدعليني، محمد,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

Quantitative methods for management decisions

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/book:262755

عنوان :Quantitative methods for management decisions
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: Cooke, William P.Cooke, William P.,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

ميکرب‌شناسي

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/book:182439

عنوان :ميکرب‌شناسي
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: آموزگار، محمدعلياکبري، کامبيزآموزگار، محمدعلياکبري، کامبيز,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

زد

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/book:127643

عنوان :زد
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: واسيليکوس، واسيليسکاووسي، ف. ک.واسيليکوس، واسيليسکاووسي، ف. ک.,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

بازنگرشي اساسي به اسلام

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/book:98274

عنوان :بازنگرشي اساسي به اسلام
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: رهسپار، احمدرهسپار، احمد,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

Nucleic acid-metal ion interactions

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/book:272882

عنوان :Nucleic acid-metal ion interactions
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: Hud, Nicholas VincentHud, Nicholas Vincent,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

Pursuing equal opportunities: the theory and practice of egalitarian justice

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/book:7553

عنوان :Pursuing equal opportunities: the theory and practice of egalitarian justice
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: Jacobs, Lesley A.Jacobs, Lesley A.,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

The new training for effective speech

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/book:244515

عنوان :The new training for effective speech
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: Oliver, Robert T.Oliver, Robert T.,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

Explanatory text of the Taybad: quadrangle map 1: 250, 000

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/book:194729

عنوان :Explanatory text of the Taybad: quadrangle map 1: 250, 000
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: Ternet, YFauvelet, EEftekhar, Nezhad, JTernet, YFauvelet, EEftekhar, Nezhad, J,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

حشره‌شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/book:145998

عنوان :حشره‌شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حلم‌سرشت، پريوشدل‌پيشه، اسماعيلحلم‌سرشت، پريوشدل‌پيشه، اسماعيل,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

20 | 40 | 50 items per page