کلسیفیکاسیون فیزیولوژیک داخل جمجمه ای در غده پینه آل و شبکه کوروئید در مراجعه کنندگان به بخش سی تی اسکن بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند در سال های 1376 لغایت 1385

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=8d61073d-c0d2-43b1-98e3-a91dc1f9b076

عنوان :کلسیفیکاسیون فیزیولوژیک داخل جمجمه ای در غده پینه آل و شبکه کوروئید در مراجعه کنندگان به بخش سی تی اسکن بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند در سال های 1376 لغایت 1385
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فرخ سیلانیان طوسی, علیرضا احسان بخش
عنوان مجله: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دوره/شماره/سال: 16/2 (پیاپی 39)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

ترکیب مدل برنامه ریزی آرمانی و سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی در بهره برداری بهینه چندهدفه از یک سیستم دو مخزنی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=8acb2608-0d86-4ba0-acd5-3898be2ed4c4

عنوان :ترکیب مدل برنامه ریزی آرمانی و سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی در بهره برداری بهینه چندهدفه از یک سیستم دو مخزنی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: وحید نورانی, نعیمه ابوالواسط, کامران صالحی
عنوان مجله: تحقیقات منابع آب ایران
دوره/شماره/سال: 8/2 (مسلسل 24)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

تخصیص بهینه منابع آب مخازن چاه نیمه با استفاده از مدل های نظریه بازی ها

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=79bf8b4b-8225-4912-9b0a-8a9413400ed9

عنوان :تخصیص بهینه منابع آب مخازن چاه نیمه با استفاده از مدل های نظریه بازی ها
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: زهرا غفاری مقدم, احمدعلی کیخا, محمود صبوحی
عنوان مجله: تحقیقات منابع آب ایران
دوره/شماره/سال: 8/2 (مسلسل 24)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

اثر انالاپریل بر ادم مغزی و تولید سایتوکین ها پس از ایسکمی گذرای مغزی در موش سوری

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=d5a8fb6a-5653-417c-9b2b-3dbd5e24e9e9

عنوان :اثر انالاپریل بر ادم مغزی و تولید سایتوکین ها پس از ایسکمی گذرای مغزی در موش سوری
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فرناز نیک بخت, عباس شاهدی, وحید شیبانی, حمید نجفی پور, غلامرضا مشتاقی کاشانیان
عنوان مجله: مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دوره/شماره/سال: 15/3/1387
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

تعیین فنولوژی و کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی برای مدیریت یولاف وحشی زمستانه در مزارع گندم

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=b8154043-890b-4cf6-9e24-11596ed8c656

عنوان :تعیین فنولوژی و کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی برای مدیریت یولاف وحشی زمستانه در مزارع گندم
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مهدی مین باشی معینی, حمید رحیمیان مشهدی, محمدعلی باغستانی, حسن محمدعلی زاده, مسعود خیرخواه, حسین ناظرکاخکی, احمد دیه جی
عنوان مجله: آفات و بیماریهای گیاهی
دوره/شماره/سال: 80/2 (پیاپی 95)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

مقایسه غلظت آدنوزین دآمیناز مایع مغزی نخاعی در بیماران مننژیت سلی و غیر سلی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=f1d490d3-ed74-4f67-a04b-fdd2e1b03b9d

عنوان :مقایسه غلظت آدنوزین دآمیناز مایع مغزی نخاعی در بیماران مننژیت سلی و غیر سلی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: عباسعلی نیازی, بهزاد نارویی, علی مقتدری, رویا علوی نایینی, سعیده یعقوبی, عبدالصمد شیخ زاده, مصیب شهریار
عنوان مجله: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دوره/شماره/سال: 16/2 (پیاپی 39)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی اثر تراکم و انعطاف پذیری پوشش گیاهی روی ضرائب زبری در سواحل رودخانه ها و دشتهای سیلابی در حالت غیر مستغرق

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=89521564-0762-4d93-a38e-5ed8fb376b76

عنوان :بررسی اثر تراکم و انعطاف پذیری پوشش گیاهی روی ضرائب زبری در سواحل رودخانه ها و دشتهای سیلابی در حالت غیر مستغرق
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: خسرو دریکوندی, منوچهر فتحی مقدم, علیرضا مسجدی, محمود بینا
عنوان مجله: تحقیقات منابع آب ایران
دوره/شماره/سال: 8/2 (مسلسل 24)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی میزان مصرف شیر و فرآورده های آن در کودکان سنین مدرسه (6 تا 11 سال) شهر بیرجند (سال 1386)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=98baa162-f5cc-4feb-8319-a346ad4e8bc2

عنوان :بررسی میزان مصرف شیر و فرآورده های آن در کودکان سنین مدرسه (6 تا 11 سال) شهر بیرجند (سال 1386)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فرخ کاهنی, سیما کاهنی, غلامرضا شریف زاده, احمد نصیری فورگ, محمد آوان
عنوان مجله: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دوره/شماره/سال: 16/2 (پیاپی 39)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

دراسة الرجز فی العصر الإسلامی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=9625a449-8aa9-454f-91cd-90d2134c9f0d

عنوان :دراسة الرجز فی العصر الإسلامی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمدرضی مصطفوی نیا
عنوان مجله: اضاءات نقدیه
دوره/شماره/سال: 1/4/1432
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

یادگیری حرکتی ضمنی به دنبال سکته مغزی با استفاده از یک وظیفه حرکتی واکنشی متوالی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=c2b071ce-0d12-4c73-991c-f504182e1243

عنوان :یادگیری حرکتی ضمنی به دنبال سکته مغزی با استفاده از یک وظیفه حرکتی واکنشی متوالی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: ایرج عبدالهی, محمدتقی جغتایی, مهیار صلواتی
عنوان مجله: مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دوره/شماره/سال: 15/3/1387
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

20 | 40 | 50 items per page