مقایسه تاثیر لاموتریژین و نورتریپتیلین بر روی دردهای نوروپاتیک در بیماران دیابتی مبتلا به پلی نوروپاتی دردناک

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=91b228bd-f8e7-4165-969f-90e993099bff

عنوان :مقایسه تاثیر لاموتریژین و نورتریپتیلین بر روی دردهای نوروپاتیک در بیماران دیابتی مبتلا به پلی نوروپاتی دردناک
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: سیامک افشین مجد, رضا افشار, غلامحسین قاعدی
عنوان مجله: فصلنامه علوم مغز و اعصاب ایران
دوره/شماره/سال: 8/25/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

اولویت بندی تجهیزات بازیافت انرژی در کوره رنگ خودرو بر اساس معیارهای اقتصادی، زیست محیطی و گرمایش زمین با استفاده از روش ANP

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=d5c08f7f-2868-4c09-ba39-f9e1b0798648

عنوان :اولویت بندی تجهیزات بازیافت انرژی در کوره رنگ خودرو بر اساس معیارهای اقتصادی، زیست محیطی و گرمایش زمین با استفاده از روش ANP
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حسن تسلیمی, ابوالحسن غفارنژاد, حسن حاله
عنوان مجله: مدیریت انرژی
دوره/شماره/سال: 2/3/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

نقش هسته های قاعده ای در لکنت: شواهدی از الکتروگلوتوگرافی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=617cce66-ae46-4cdc-afb8-78edde4ea524

عنوان :نقش هسته های قاعده ای در لکنت: شواهدی از الکتروگلوتوگرافی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: احمدرضا خاتون آبادی, سعید شاه بیگی, رقیه جلیل زاده
عنوان مجله: فصلنامه علوم مغز و اعصاب ایران
دوره/شماره/سال: 8/25/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

اختلال وسواسی- اجباری به دنبال تروما به سر: گزارش یک مورد نادر

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=ca66e3d8-77b0-4b9c-8245-ba38924855f2

عنوان :اختلال وسواسی- اجباری به دنبال تروما به سر: گزارش یک مورد نادر
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: رضا بیدکی, محمد فرشته نژاد, امیر شعبانی
عنوان مجله: فصلنامه علوم مغز و اعصاب ایران
دوره/شماره/سال: 8/25/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی میزان رضایت والدین بیماران از یک روش نوین آموزشی درمانی جهت دستیاران تخصصی بخش دندان پزشکی کودکان

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=ed300db9-2abf-40d5-ba00-da02146c37c8

عنوان :بررسی میزان رضایت والدین بیماران از یک روش نوین آموزشی درمانی جهت دستیاران تخصصی بخش دندان پزشکی کودکان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حمیدرضا پوراسلامی, فاطمه جهانی مقدم, فاطمه سادات سجادی, الهام فرخ گیسو, لیلی شفیعی, علی برخوری
عنوان مجله: گام های توسعه در آموزش پزشکی
دوره/شماره/سال: 10/1/
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

مطالعه آزمایشگاهی تاثیر استفاده از روش FGR بر دمای ماکزیمم شعله و انتشار NOx در احتراق گازوئیل و بیودیزل

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=6cd8e35f-e6c7-4549-9a1e-396d5b716081

عنوان :مطالعه آزمایشگاهی تاثیر استفاده از روش FGR بر دمای ماکزیمم شعله و انتشار NOx در احتراق گازوئیل و بیودیزل
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: علی آجیلیان ممتاز, حمید ممهدی هروی
عنوان مجله: مدیریت انرژی
دوره/شماره/سال: 2/3/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

ارتباط عوارض شناختی با یافته های داپلر عروق مغز و کاروتید در بیماران بای پس کرونر انتخاب شده

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=445f2bc1-4823-4c4e-ad20-7343aa108209

عنوان :ارتباط عوارض شناختی با یافته های داپلر عروق مغز و کاروتید در بیماران بای پس کرونر انتخاب شده
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مهدی فرهودی, کاوه مهرور, رضایت پرویزی, محمدکاظم طرزمنی, عیسی بیله جانی, عبدالرسول صفاییان
عنوان مجله: فصلنامه علوم مغز و اعصاب ایران
دوره/شماره/سال: 8/25/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی سیستم های تبرید ترکیبی با میکروتوربین و چیلر جذبی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=2ee64159-c420-4c7c-8944-aae2d1a595a5

عنوان :بررسی سیستم های تبرید ترکیبی با میکروتوربین و چیلر جذبی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: زینب صیفوری, مهران عامری
عنوان مجله: مدیریت انرژی
دوره/شماره/سال: 2/3/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

اثر تعدیل کننده آسپرین بر رفتار شبه اضطرابی القا شده بوسیله کیندلینگ پنتیلن تترازول

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=c4e96c5a-4ba2-4a72-9205-e4662733bc28

عنوان :اثر تعدیل کننده آسپرین بر رفتار شبه اضطرابی القا شده بوسیله کیندلینگ پنتیلن تترازول
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: معصومه نظیفی, فتح اله فتحی آذربایجانی, مینو ایلخانی پور, فرح فرخی
عنوان مجله: فصلنامه علوم مغز و اعصاب ایران
دوره/شماره/سال: 8/25/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی توانمندی نسخه نویسی پزشکان جوان و کارورزان پزشکی استان کردستان

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=d9cd9bf9-3937-46cb-ab96-cabfad8643dc

عنوان :بررسی توانمندی نسخه نویسی پزشکان جوان و کارورزان پزشکی استان کردستان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: کیومرث رشیدی, عبدالرحیم افخم زاده, راحله خدابنده لو
عنوان مجله: گام های توسعه در آموزش پزشکی
دوره/شماره/سال: 10/1/
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

20 | 40 | 50 items per page