کلسیفیکاسیون فیزیولوژیک داخل جمجمه ای در غده پینه آل و شبکه کوروئید در مراجعه کنندگان به بخش سی تی اسکن بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند در سال های 1376 لغایت 1385

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=8d61073d-c0d2-43b1-98e3-a91dc1f9b076

عنوان :کلسیفیکاسیون فیزیولوژیک داخل جمجمه ای در غده پینه آل و شبکه کوروئید در مراجعه کنندگان به بخش سی تی اسکن بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند در سال های 1376 لغایت 1385
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فرخ سیلانیان طوسی, علیرضا احسان بخش
عنوان مجله: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دوره/شماره/سال: 16/2 (پیاپی 39)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

ترکیب مدل برنامه ریزی آرمانی و سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی در بهره برداری بهینه چندهدفه از یک سیستم دو مخزنی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=8acb2608-0d86-4ba0-acd5-3898be2ed4c4

عنوان :ترکیب مدل برنامه ریزی آرمانی و سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی در بهره برداری بهینه چندهدفه از یک سیستم دو مخزنی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: وحید نورانی, نعیمه ابوالواسط, کامران صالحی
عنوان مجله: تحقیقات منابع آب ایران
دوره/شماره/سال: 8/2 (مسلسل 24)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

تخصیص بهینه منابع آب مخازن چاه نیمه با استفاده از مدل های نظریه بازی ها

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=79bf8b4b-8225-4912-9b0a-8a9413400ed9

عنوان :تخصیص بهینه منابع آب مخازن چاه نیمه با استفاده از مدل های نظریه بازی ها
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: زهرا غفاری مقدم, احمدعلی کیخا, محمود صبوحی
عنوان مجله: تحقیقات منابع آب ایران
دوره/شماره/سال: 8/2 (مسلسل 24)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

اثر انالاپریل بر ادم مغزی و تولید سایتوکین ها پس از ایسکمی گذرای مغزی در موش سوری

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=d5a8fb6a-5653-417c-9b2b-3dbd5e24e9e9

عنوان :اثر انالاپریل بر ادم مغزی و تولید سایتوکین ها پس از ایسکمی گذرای مغزی در موش سوری
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فرناز نیک بخت, عباس شاهدی, وحید شیبانی, حمید نجفی پور, غلامرضا مشتاقی کاشانیان
عنوان مجله: مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دوره/شماره/سال: 15/3/1387
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

تعیین فنولوژی و کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی برای مدیریت یولاف وحشی زمستانه در مزارع گندم

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=b8154043-890b-4cf6-9e24-11596ed8c656

عنوان :تعیین فنولوژی و کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی برای مدیریت یولاف وحشی زمستانه در مزارع گندم
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مهدی مین باشی معینی, حمید رحیمیان مشهدی, محمدعلی باغستانی, حسن محمدعلی زاده, مسعود خیرخواه, حسین ناظرکاخکی, احمد دیه جی
عنوان مجله: آفات و بیماریهای گیاهی
دوره/شماره/سال: 80/2 (پیاپی 95)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

مقایسه غلظت آدنوزین دآمیناز مایع مغزی نخاعی در بیماران مننژیت سلی و غیر سلی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=f1d490d3-ed74-4f67-a04b-fdd2e1b03b9d

عنوان :مقایسه غلظت آدنوزین دآمیناز مایع مغزی نخاعی در بیماران مننژیت سلی و غیر سلی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: عباسعلی نیازی, بهزاد نارویی, علی مقتدری, رویا علوی نایینی, سعیده یعقوبی, عبدالصمد شیخ زاده, مصیب شهریار
عنوان مجله: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دوره/شماره/سال: 16/2 (پیاپی 39)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی اثر تراکم و انعطاف پذیری پوشش گیاهی روی ضرائب زبری در سواحل رودخانه ها و دشتهای سیلابی در حالت غیر مستغرق

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=89521564-0762-4d93-a38e-5ed8fb376b76

عنوان :بررسی اثر تراکم و انعطاف پذیری پوشش گیاهی روی ضرائب زبری در سواحل رودخانه ها و دشتهای سیلابی در حالت غیر مستغرق
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: خسرو دریکوندی, منوچهر فتحی مقدم, علیرضا مسجدی, محمود بینا
عنوان مجله: تحقیقات منابع آب ایران
دوره/شماره/سال: 8/2 (مسلسل 24)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی میزان مصرف شیر و فرآورده های آن در کودکان سنین مدرسه (6 تا 11 سال) شهر بیرجند (سال 1386)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=98baa162-f5cc-4feb-8319-a346ad4e8bc2

عنوان :بررسی میزان مصرف شیر و فرآورده های آن در کودکان سنین مدرسه (6 تا 11 سال) شهر بیرجند (سال 1386)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فرخ کاهنی, سیما کاهنی, غلامرضا شریف زاده, احمد نصیری فورگ, محمد آوان
عنوان مجله: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دوره/شماره/سال: 16/2 (پیاپی 39)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

دراسة الرجز فی العصر الإسلامی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=9625a449-8aa9-454f-91cd-90d2134c9f0d

عنوان :دراسة الرجز فی العصر الإسلامی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمدرضی مصطفوی نیا
عنوان مجله: اضاءات نقدیه
دوره/شماره/سال: 1/4/1432
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

یادگیری حرکتی ضمنی به دنبال سکته مغزی با استفاده از یک وظیفه حرکتی واکنشی متوالی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=c2b071ce-0d12-4c73-991c-f504182e1243

عنوان :یادگیری حرکتی ضمنی به دنبال سکته مغزی با استفاده از یک وظیفه حرکتی واکنشی متوالی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: ایرج عبدالهی, محمدتقی جغتایی, مهیار صلواتی
عنوان مجله: مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دوره/شماره/سال: 15/3/1387
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی تاثیر عدم قطعیت مدل های چرخه عمومی جو و اقیانوس (AOGCM) و سناریوهای انتشار گازهای گلخانه ای بر رواناب حوضه تحت تاثیر تغییر اقلیم، مطالعه موردی: حوضه قرنقو، آذربایجان شرقی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=323f0bdf-1a89-4f03-a5ed-addeda33bb27

عنوان :بررسی تاثیر عدم قطعیت مدل های چرخه عمومی جو و اقیانوس (AOGCM) و سناریوهای انتشار گازهای گلخانه ای بر رواناب حوضه تحت تاثیر تغییر اقلیم، مطالعه موردی: حوضه قرنقو، آذربایجان شرقی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: پریساسادات آشفته, علیرضا مساح بوانی
عنوان مجله: تحقیقات منابع آب ایران
دوره/شماره/سال: 8/2 (مسلسل 24)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

أثر الثقافة الفارسیة فی شعر ابن هانی الأندلسی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=83c06646-3456-444a-9a36-3f42961e4c9e

عنوان :أثر الثقافة الفارسیة فی شعر ابن هانی الأندلسی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمد میرحسینی, علی اسودی
عنوان مجله: اضاءات نقدیه
دوره/شماره/سال: 1/4/1432
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

فاصله زمانی بین ورود بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد به بیمارستان تا تجویز داروی استرپتوکیناز در مراجعه کنندگان به بخش های اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 82-1381

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=f2178e21-3553-4cc4-b53b-6ff6708d7f0c

عنوان :فاصله زمانی بین ورود بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد به بیمارستان تا تجویز داروی استرپتوکیناز در مراجعه کنندگان به بخش های اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 82-1381
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فاطمه میرزایی پور, افسانه فرود, محمد معصومی, حمیدرضا رشیدی نژاد, بهزاد سرورعظیم زاده, زهرا غضنفری مقدم
عنوان مجله: مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دوره/شماره/سال: 15/3/1387
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

گلگشتی در گلزار چهار عنصر بیدل دهلوی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=9fc6437c-e92f-45a4-8cd3-cdcad541bd8d

عنوان :گلگشتی در گلزار چهار عنصر بیدل دهلوی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: عبداله ولی پور, رقیه همتی
عنوان مجله: فصلنامه مطالعات شبه قاره
دوره/شماره/سال: 4/13/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

اثر تزریق داخل صفاقی کلوزاپین بر کیندلینگ ایجاد شده توسط تزریق پنتیلن تترازول در موش های صحرایی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=e9d87b8e-9145-40bd-956c-aa70fec79770

عنوان :اثر تزریق داخل صفاقی کلوزاپین بر کیندلینگ ایجاد شده توسط تزریق پنتیلن تترازول در موش های صحرایی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمدرضا پالیزوان, مهسا چیت ساز, شادی خادمی
عنوان مجله: فیض
دوره/شماره/سال: 13/2 (پی در پی 50)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

راست آزمایی پیش بینی بارش مدل تحقیقات آب و هوایی و پیش بینی وضع هوا (WRF) روی کشور ایران در دوره هشت ماهه نوامبر 2008 تا ژوئن 2009

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=3b545c5e-ba73-496e-b2bf-8bfa8baaacb4

عنوان :راست آزمایی پیش بینی بارش مدل تحقیقات آب و هوایی و پیش بینی وضع هوا (WRF) روی کشور ایران در دوره هشت ماهه نوامبر 2008 تا ژوئن 2009
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مجید آزادی, احسان تقی زاده, محمدحسین معماریان
عنوان مجله: تحقیقات منابع آب ایران
دوره/شماره/سال: 8/2 (مسلسل 24)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس شهرستان بیرجند در سال تحصیلی 87-1386

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=c6f19618-f6ac-46c5-bbed-3759a461c8e1

عنوان :بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس شهرستان بیرجند در سال تحصیلی 87-1386
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: طاهر شهریاری, میترا مودی, محمود حاجیانی, زهرا شهریاری
عنوان مجله: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دوره/شماره/سال: 16/2 (پیاپی 39)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

عنوان فارسی: نقدی بر آرای خلف الله در قصه های قرآن بر مبنای تفاسیر عصری (عنوان عربی: نظره إلی رؤی «خلف الله» فی قصص القرآن مرکزه علی التفاسیر العصریه)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=5955c70c-2649-45f8-a1af-9dd6cf5843f5

عنوان :عنوان فارسی: نقدی بر آرای خلف الله در قصه های قرآن بر مبنای تفاسیر عصری (عنوان عربی: نظره إلی رؤی «خلف الله» فی قصص القرآن مرکزه علی التفاسیر العصریه)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمدعلی مهدوی راد, محمد میرزایی
عنوان مجله: آموزه های قرآنی
دوره/شماره/سال: /16/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

ویروس پسوروز مرکبات، عامل عارضه نقش حلقوی در درختان پرتقال تامسون ناول در شرق مازندران

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=a425d96a-aec4-4d03-89c9-cee2e79db507

عنوان :ویروس پسوروز مرکبات، عامل عارضه نقش حلقوی در درختان پرتقال تامسون ناول در شرق مازندران
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فائزه فلکی, وحید علوی, فرشاد رخشنده رو
عنوان مجله: آفات و بیماریهای گیاهی
دوره/شماره/سال: 80/2 (پیاپی 95)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

اثر امواج تلفن های همراه بر سیستم خون ساز موش نر نابالغ نژاد BALB/c

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=2bc693c0-743a-46da-a5a9-26bda4b7595a

عنوان :اثر امواج تلفن های همراه بر سیستم خون ساز موش نر نابالغ نژاد BALB/c
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: جواد بهارآرا, کاظم پریور, علیرضا اشرف, منصوره عزیزی
عنوان مجله: فیض
دوره/شماره/سال: 13/2 (پی در پی 50)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

20 | 40 | 50 items per page