تاريخ و فرهنگ مردم بدره

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:20716

عنوان :تاريخ و فرهنگ مردم بدره
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: کريمي، بهرامکريمي، بهرام,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

زن در اشعار بدر شاکر السياب

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:27472

عنوان :زن در اشعار بدر شاکر السياب
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: شعباني آزاد بني، مائدهشعباني آزاد بني، مائده,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

بررسي وضعيت سياسي _ اجتماعي ايل اينانلو از عصر صفوي تا پايان عصر پهلوي

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:24678

عنوان :بررسي وضعيت سياسي _ اجتماعي ايل اينانلو از عصر صفوي تا پايان عصر پهلوي
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: کوچک زاده، ليلاکوچک زاده، ليلا,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

شبيه ساي کامپيوتري کندوسوز ليزري فلز آلومينيوم به روش ديناميک مولکولي

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:30251

عنوان :شبيه ساي کامپيوتري کندوسوز ليزري فلز آلومينيوم به روش ديناميک مولکولي
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: عموي فومني، ارحامعموي فومني، ارحام,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

تحليل هزينه - فايده مالي و اقتصادي - اجتماعي کارخانه کوچک پنير سازي(در روستاي استان فارس)

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:19224

عنوان :تحليل هزينه - فايده مالي و اقتصادي - اجتماعي کارخانه کوچک پنير سازي(در روستاي استان فارس)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: خزاعي قوژدي، عليخزاعي قوژدي، علي,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

خالي

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:26168

عنوان :خالي
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: خزاعي قوژدي، عليخزاعي قوژدي، علي,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

بررسي تطبيقي فرهنگ سازماني بانکهاي خصوصي ( پارسيان ) و دولتي ( کشاورزي) براساس مدل دنيسون

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:24966

عنوان :بررسي تطبيقي فرهنگ سازماني بانکهاي خصوصي ( پارسيان ) و دولتي ( کشاورزي) براساس مدل دنيسون
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: عبدالمحمد، بنفشهعبدالمحمد، بنفشه,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

آسيب شناسي مهارتهاي زندگي در برنامه درسي نظام آموزش متوسطه نظري از منظر متخصصان تعليم وتربيت، معلمان و دانش آموزان و ارائه راهکارهايي براي بهبود وضعيت آن

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:24956

عنوان :آسيب شناسي مهارتهاي زندگي در برنامه درسي نظام آموزش متوسطه نظري از منظر متخصصان تعليم وتربيت، معلمان و دانش آموزان و ارائه راهکارهايي براي بهبود وضعيت آن
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: خسروي، رحمت اللهخسروي، رحمت الله,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

بررسي و شناخت زمينه هاي جغرافيايي سازماندهي خدمات روستايي مورد: دهستان کليجان رستان

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:18829

عنوان :بررسي و شناخت زمينه هاي جغرافيايي سازماندهي خدمات روستايي مورد: دهستان کليجان رستان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: بريماني، فرامرزبريماني، فرامرز,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

بررسي پتانسيل هاي سيل خيزي حوضه آبريز رود خانه شيرين دره و ارائه الگوهاي بهينه جهت مهار آن

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:20619

عنوان :بررسي پتانسيل هاي سيل خيزي حوضه آبريز رود خانه شيرين دره و ارائه الگوهاي بهينه جهت مهار آن
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: احمدزاده، علي اکبراحمدزاده، علي اکبر,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

توسعه فرمولاسيون جديد براي ژل دزيمتري پرتوهاي يونيزاسيون غير مستقيم

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:33990

عنوان :توسعه فرمولاسيون جديد براي ژل دزيمتري پرتوهاي يونيزاسيون غير مستقيم
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: ابطحي، محمد مهديابطحي، محمد مهدي,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

ارزيابي امکان پذيري تصوير برداري ، طراحي درمان و دوزيمتري همزمان هنگام IOERT تومور هاي پستان و مقايسه نتايج حاصل از طراحي درمان قبل پس از عمل در اين تکنيک درماني

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:35372

عنوان :ارزيابي امکان پذيري تصوير برداري ، طراحي درمان و دوزيمتري همزمان هنگام IOERT تومور هاي پستان و مقايسه نتايج حاصل از طراحي درمان قبل پس از عمل در اين تکنيک درماني
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: باغاني، حميد رضاباغاني، حميد رضا,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

کارکردهاي تنظيمي موسسه ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي در حقوق ايران

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:33963

عنوان :کارکردهاي تنظيمي موسسه ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي در حقوق ايران
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حجاره، عبدالستارحجاره، عبدالستار,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

برنامه‌ريزي توسعه جامعه عشاير: عشاير کرمان - ايل سليماني - طايفه عليدادي

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:28534

عنوان :برنامه‌ريزي توسعه جامعه عشاير: عشاير کرمان - ايل سليماني - طايفه عليدادي
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: افضلي، کورشافضلي، کورش,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

مذهب در عصر افشاريه

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:19385

عنوان :مذهب در عصر افشاريه
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: غندي، علي‌اکبرغندي، علي‌اکبر,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

فلسفه تعليم و تربيت جان ديويي

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:25923

عنوان :فلسفه تعليم و تربيت جان ديويي
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: اسلامي، سمانهاسلامي، سمانه,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

پول الکترونيکي

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:26237

عنوان :پول الکترونيکي
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: طالبي، مهديطالبي، مهدي,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

باغسازي : مطالعات در زمينه باغسازي ايراني

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:32900

عنوان :باغسازي : مطالعات در زمينه باغسازي ايراني
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمدي، ابراهيممحمدي، ابراهيم,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

بررسي تاثيرات به کارگيري سيستم CRM برافزايش رضايت مشتريان در شرکت پست جمهوري اسلامي ايران

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:25358

عنوان :بررسي تاثيرات به کارگيري سيستم CRM برافزايش رضايت مشتريان در شرکت پست جمهوري اسلامي ايران
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حيدري، مريمحيدري، مريم,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

بررسي عکس العمل بازار سرمايه نسبت به تجديد ارائه صورت هاي مالي

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:26380

عنوان :بررسي عکس العمل بازار سرمايه نسبت به تجديد ارائه صورت هاي مالي
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: نجارزاده، محمد حسيننجارزاده، محمد حسين,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

20 | 40 | 50 items per page