تحلیل جامعه شناختی هویت حرفه ای دانشجویان مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=64ba1a0a-fd91-4373-b563-70e5e6f75e4e

عنوان :تحلیل جامعه شناختی هویت حرفه ای دانشجویان مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حمید حیدری, احمد رضایی
عنوان مجله: تحقیقات فرهنگی ایران
دوره/شماره/سال: 5/2 (پیاپی 18)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

اندازه گیری میزان فلوراید آبهای آشامیدنی شهر کرمان

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=bf393f13-5789-4458-a7c2-5d32592a5586

عنوان :اندازه گیری میزان فلوراید آبهای آشامیدنی شهر کرمان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: غلامرضا سپهری, محمدرضا بذرافشانی, افسون طبسیان, مریم حسین زاده
عنوان مجله: مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران)
دوره/شماره/سال: 9/3-4/
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی میزان تعلق اجتماعی مردم به جامعه ایران و رابطه آن با اعتماد اجتماعی و فردگرایی، مطالعه موردی شهر مشهد

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=7b73153a-330e-4af7-904b-cf050fb10978

عنوان :بررسی میزان تعلق اجتماعی مردم به جامعه ایران و رابطه آن با اعتماد اجتماعی و فردگرایی، مطالعه موردی شهر مشهد
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: پریناز بیدل, علی اکبر محمودزاده
عنوان مجله: تحقیقات فرهنگی ایران
دوره/شماره/سال: 5/2 (پیاپی 18)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

گزارش کوتاه علمی؛ گزارش زنبور پارازیتویید (Halticoptera polita (Hym.: Pteromalidae) (Walker, 1834 از ایران

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=488fbd76-3aec-403a-8c5d-a7da18f02889

عنوان :گزارش کوتاه علمی؛ گزارش زنبور پارازیتویید (Halticoptera polita (Hym.: Pteromalidae) (Walker, 1834 از ایران
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: سمیه صادقی, حسینعلی لطفعلی زاده
عنوان مجله: آفات و بیماریهای گیاهی
دوره/شماره/سال: 80/2 (پیاپی 95)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

تاثیر شستشوی مداوم صفاقی بر نشت محل بخیه شده کولون گوسفند

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=aadcd990-2544-4a42-9075-ad0f4512360c

عنوان :تاثیر شستشوی مداوم صفاقی بر نشت محل بخیه شده کولون گوسفند
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مهدی نورالدینی, اسماعیل عبدالرحیم کاشی, احمد عزیزی باصری, عبدالحسین داوودآبادی
عنوان مجله: فیض
دوره/شماره/سال: 13/2 (پی در پی 50)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

اثرات کنترل کنندگی دبی بر برخی از متغیر های کیفی آب

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=1e1c676c-e7bd-45f9-9164-7908e0be20df

عنوان :اثرات کنترل کنندگی دبی بر برخی از متغیر های کیفی آب
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: هیوا یغمایی, حمیدرضا صادقی, محمود قاسم پوری
عنوان مجله: تحقیقات منابع آب ایران
دوره/شماره/سال: 8/2 (مسلسل 24)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

مطالعه تغییرات حجمی کلیه به دنبال تجویز متادون و بوپرنورفین با روش کاوالیری در موش صحرایی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=5c308b17-2cc1-4b12-8294-02a500685cbd

عنوان :مطالعه تغییرات حجمی کلیه به دنبال تجویز متادون و بوپرنورفین با روش کاوالیری در موش صحرایی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: ایرج شهرامیان, حمیدرضا محمودزاده ثاقب, زهرا حیدری
عنوان مجله: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دوره/شماره/سال: 16/2 (پیاپی 39)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

خانواده و هویت ملی، بررسی موردی دانش آموزان شهر یزد

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=f8aa9698-1ca6-4e38-b04e-4d912744a908

عنوان :خانواده و هویت ملی، بررسی موردی دانش آموزان شهر یزد
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: اکبر زارع شاه آبادی, شیوا صادقی
عنوان مجله: تحقیقات فرهنگی ایران
دوره/شماره/سال: 5/2 (پیاپی 18)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بدر شاکر السیاب و أسطورة تموز بین الأساطیر

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=732bb480-52c9-458a-9bcf-47e44bc8567b

عنوان :بدر شاکر السیاب و أسطورة تموز بین الأساطیر
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: یوسف هادی پورنهزمی, نیکتا صمیمی
عنوان مجله: اضاءات نقدیه
دوره/شماره/سال: 1/4/1432
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

مقایسه دو روش بستن ساده و فلاپ لیمبرگ در ترمیم اولیه بیماری سینوس پیلونیدال ناحیه ساکروکوکسیژال در مبتلایان مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 87-1386

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=4f318db6-8327-4c8e-b994-91c006bd6d56

عنوان :مقایسه دو روش بستن ساده و فلاپ لیمبرگ در ترمیم اولیه بیماری سینوس پیلونیدال ناحیه ساکروکوکسیژال در مبتلایان مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 87-1386
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: اسماعیل عبدالرحیم کاشی, مریم نیک پورشهریور, عبدالحسین داوودآبادی, غلامعباس موسوی
عنوان مجله: فیض
دوره/شماره/سال: 13/2 (پی در پی 50)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی و تعیین مقدار فلوراید در آب آشامیدنی شهرستان زنجان

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=bd0161c1-4f63-4a60-af63-b644a979efbb

عنوان :بررسی و تعیین مقدار فلوراید در آب آشامیدنی شهرستان زنجان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مدبر عباسی
عنوان مجله: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دوره/شماره/سال: 2/9/1373
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

گزارش کوتاه علمی؛ گزارش یک گونه از کنه های خانواده (Parasitidae (Acari: Mesostigmata از ایران

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=f8a1a1f9-b5b6-4db8-94aa-dbf4df6cfce3

عنوان :گزارش کوتاه علمی؛ گزارش یک گونه از کنه های خانواده (Parasitidae (Acari: Mesostigmata از ایران
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: نازنین مهرزاد, مرضیه مثنوی پور, شهروز کاظمی, ملیحه لطیفی, مهدی ضیاالدینی
عنوان مجله: آفات و بیماریهای گیاهی
دوره/شماره/سال: 80/2 (پیاپی 95)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

تجارب زنده دانشجویان پرستاری دختر از اولین برخورد با محیط های بالینی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=00bf65ad-8eae-4c69-bc87-ab4db7deee58

عنوان :تجارب زنده دانشجویان پرستاری دختر از اولین برخورد با محیط های بالینی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فلور رحیم آقایی, ناهید دهقان نیری, محسن ادیب حاج باقری
عنوان مجله: فیض
دوره/شماره/سال: 13/2 (پی در پی 50)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

جایگاه نمادهای هویت ملی در زبان و ادب فارسی، مطالعه موردی: آثار داستانی جمال زاده

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=a42023cb-2f54-487f-b713-8e64f0b51c28

عنوان :جایگاه نمادهای هویت ملی در زبان و ادب فارسی، مطالعه موردی: آثار داستانی جمال زاده
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فاطمه رضایی خیرآبادی, رضوان حکیم زاده, محمدحسین محمدی, علی خالقی نژاد
عنوان مجله: تحقیقات فرهنگی ایران
دوره/شماره/سال: 5/2 (پیاپی 18)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

مقایسه غلظت اسید اوریک و ظرفیت آنتی اکسیدانی پلاسما در افراد جوان سیگاری و غیر سیگاری

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=649b0458-b1ed-4012-b68b-b38d2406ecfb

عنوان :مقایسه غلظت اسید اوریک و ظرفیت آنتی اکسیدانی پلاسما در افراد جوان سیگاری و غیر سیگاری
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: غلامرضا مرتضوی مقدم, اصغر زربان
عنوان مجله: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دوره/شماره/سال: 16/2 (پیاپی 39)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

هویت به مثابه فرایندی سیال و ناتمام لایه های هویتی ایرانی های بهوپال در هند

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=2906924b-827d-4e2b-b2c8-4f6fa4426b1a

عنوان :هویت به مثابه فرایندی سیال و ناتمام لایه های هویتی ایرانی های بهوپال در هند
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: جبار رحمانی, زهرا شعربافچی زاده
عنوان مجله: تحقیقات فرهنگی ایران
دوره/شماره/سال: 5/2 (پیاپی 18)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

تعیین نوع لیشمانیوز جلدی در بیماران، مخازن و ناقلین به روش RAPD-PCR، در شهرستان آران و بیدگل، استان اصفهان طی سال های 86-1385

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=fd862e39-5d77-447a-bfb8-954b6aa7c508

عنوان :تعیین نوع لیشمانیوز جلدی در بیماران، مخازن و ناقلین به روش RAPD-PCR، در شهرستان آران و بیدگل، استان اصفهان طی سال های 86-1385
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: عباس درودگر, مهدی آسمار, محمدرضا رضوی, مسعود درودگر
عنوان مجله: فیض
دوره/شماره/سال: 13/2 (پی در پی 50)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

گزارش کوتاه علمی؛ گزارش زنبور (Thysanus ater (Hym.: Signiphoridae پارازیتویید سپردار واوی سیب Lepidosaphes malicola Borckh از ایران

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=ee5d7246-1370-4db1-be51-4aa5b3859089

عنوان :گزارش کوتاه علمی؛ گزارش زنبور (Thysanus ater (Hym.: Signiphoridae پارازیتویید سپردار واوی سیب Lepidosaphes malicola Borckh از ایران
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: آرش ابراهیمی, حسینعلی لطفعلی زاده, محمدحسین کاظمی
عنوان مجله: آفات و بیماریهای گیاهی
دوره/شماره/سال: 80/2 (پیاپی 95)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

میزان فلوئور در آب آشامیدنی شهر بابل و تعیین شاخص DMF در دانش آموزان مدارس راهنمایی طی سال 1375

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=e159390f-a190-489e-a47c-b5185ab8b78f

عنوان :میزان فلوئور در آب آشامیدنی شهر بابل و تعیین شاخص DMF در دانش آموزان مدارس راهنمایی طی سال 1375
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمد مهدی نیا
عنوان مجله: پژوهش در پزشکی
دوره/شماره/سال: 23/3/
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی پایداری اجتماعی فرهنگی توسعه گردشگری، مطالعه موردی جزیره کیش

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=36c08bc6-d718-450a-bf3c-b2fb79e689cd

عنوان :بررسی پایداری اجتماعی فرهنگی توسعه گردشگری، مطالعه موردی جزیره کیش
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مهنا نیک بین, مهرداد کرمی
عنوان مجله: تحقیقات فرهنگی ایران
دوره/شماره/سال: 5/2 (پیاپی 18)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

20 | 40 | 50 items per page