گزارش کوتاه علمی؛ گزارش جدید دو گونه از کنه های جنس (Antennoseius Berlese (Mesostigmata: Ascidae از ایران

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=e193317f-4304-4df2-a106-de8f0916f712

عنوان :گزارش کوتاه علمی؛ گزارش جدید دو گونه از کنه های جنس (Antennoseius Berlese (Mesostigmata: Ascidae از ایران
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: شهروز کاظمی, شیما یزدان پناه
عنوان مجله: آفات و بیماریهای گیاهی
دوره/شماره/سال: 80/2 (پیاپی 95)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی مقایسه ای درجه حرارت داخل مثانه ای و درجه حرارت زیر بغل، مقعدی و دهانی در بیماران پیوند کلیه

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=d63d9a5b-4c9a-4526-ab8f-c51a776ff527

عنوان :بررسی مقایسه ای درجه حرارت داخل مثانه ای و درجه حرارت زیر بغل، مقعدی و دهانی در بیماران پیوند کلیه
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حسن احمدنیا, محمدجواد مجاهدی, محمد خواجه دلویی, سعیدرضا قنبری زاده
عنوان مجله: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دوره/شماره/سال: 16/2 (پیاپی 39)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

گزارش کوتاه علمی؛ وقوع بلایت ناشی از قارچ Cylindrocladium buxicola در توده های شمشاد جنگلی تنکابن

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=effc79e9-1a04-4dd6-a7ec-30bc18b135c7

عنوان :گزارش کوتاه علمی؛ وقوع بلایت ناشی از قارچ Cylindrocladium buxicola در توده های شمشاد جنگلی تنکابن
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: سعید رضایی, هادی کیادلیری, کسری شریفی, یزدانفر آهنگران, شهاب حاج منصور
عنوان مجله: آفات و بیماریهای گیاهی
دوره/شماره/سال: 80/2 (پیاپی 95)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی فراوانی و عوامل خطر مرتبط با باکتریوری بدون علامت در بیماران دیابتی بستری دربیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1386

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=a7c53f24-bfde-42e0-baf8-3cfef288b9df

عنوان :بررسی فراوانی و عوامل خطر مرتبط با باکتریوری بدون علامت در بیماران دیابتی بستری دربیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 1386
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: رضوان منیری, منصوره مومن هروی, غلامعباس موسوی, سهیلا ساربانی
عنوان مجله: فیض
دوره/شماره/سال: 13/2 (پی در پی 50)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

خودارزیابی پزشکان عمومی فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی کرمان نسبت به توانایی تشخیص و درمان مشکلات ارتوپدی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=cef3c923-5dfd-4019-b148-5092cd377fe9

عنوان :خودارزیابی پزشکان عمومی فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی کرمان نسبت به توانایی تشخیص و درمان مشکلات ارتوپدی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: علی‌ پورامیری‌, قدسیه خلیلی, مصطفی شکوهی
عنوان مجله: گام های توسعه در آموزش پزشکی
دوره/شماره/سال: 10/1/
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی وضعیت الگوی لیپیدی و لیپوپروتئین های پلاسما در بیماران بتا- تالاسمی ماژور مراجعه کننده به مرکز انتقال خون یزد

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=cfffa039-2c35-4580-a0e3-ff86ce4f7e78

عنوان :بررسی وضعیت الگوی لیپیدی و لیپوپروتئین های پلاسما در بیماران بتا- تالاسمی ماژور مراجعه کننده به مرکز انتقال خون یزد
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: بمان علی جلالی خان آبادی, عبدالرحیم آبسالان, فرناز فغانی, عاطفه آشنایی
عنوان مجله: فیض
دوره/شماره/سال: 13/2 (پی در پی 50)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بروندادهای علمی محققان حوزه انگل شناسی در نمایه استنادی علوم طی سال های 2010 - 1995 به روش ترسیم ساختار علمی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=9029bc55-70aa-41bc-aea4-36e8da8f8192

عنوان :بروندادهای علمی محققان حوزه انگل شناسی در نمایه استنادی علوم طی سال های 2010 - 1995 به روش ترسیم ساختار علمی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: لیلا نامدار, مژده سلاجقه, فریده عصاره
عنوان مجله: گام های توسعه در آموزش پزشکی
دوره/شماره/سال: 10/1/
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

تاثیر غذای مصنوعی حاوی بذر پودر شده هیبریدهای مختلف ذرت روی فعالیت پروتئولیتیک و آمیلولیتیک گوارشی و واکنش های تغذیه ای (Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=a51b1269-a56a-4ca9-9fd3-7336c152bd25

عنوان :تاثیر غذای مصنوعی حاوی بذر پودر شده هیبریدهای مختلف ذرت روی فعالیت پروتئولیتیک و آمیلولیتیک گوارشی و واکنش های تغذیه ای (Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: بهرام ناصری, جبرائیل رزمجو
عنوان مجله: آفات و بیماریهای گیاهی
دوره/شماره/سال: 80/2 (پیاپی 95)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی همبستگی تعداد سلول های دندریتیک پلاسماسیتوئیدی با تعداد سلول های لمفوسیت +CD4 و +CD8 در خون مبتلایان به ویروس نقص ایمنی انسان

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=7cd0bfe1-744f-4fbc-b137-8abeb21b6624

عنوان :بررسی همبستگی تعداد سلول های دندریتیک پلاسماسیتوئیدی با تعداد سلول های لمفوسیت +CD4 و +CD8 در خون مبتلایان به ویروس نقص ایمنی انسان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مصطفی حاجی ملاحسینی, علی اکبر پورفتح اله, مهدی میرزایی, مهین نیکوگفتار, رضا مشکانی
عنوان مجله: فیض
دوره/شماره/سال: 13/2 (پی در پی 50)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

شاخص های تغذیه ای (Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae روی بذر پنج میزبان گیاهی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=4d1d55d3-bfb0-47c0-90a4-e7ffdd05aacc

عنوان :شاخص های تغذیه ای (Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae روی بذر پنج میزبان گیاهی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فاطمه باقری, یعقوب فتحی پور, بهرام ناصری
عنوان مجله: آفات و بیماریهای گیاهی
دوره/شماره/سال: 80/2 (پیاپی 95)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

شیوع آلودگی سالمونلایی در تخم مرغ های محلی (غیر صنعتی) تولید شده در بیرجند (سال 1385)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=9481aba7-186b-480b-8ffc-adcfb649dbe3

عنوان :شیوع آلودگی سالمونلایی در تخم مرغ های محلی (غیر صنعتی) تولید شده در بیرجند (سال 1385)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمدحسن نمایی, مسعود ضیایی, ملکناز قنادکافی
عنوان مجله: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دوره/شماره/سال: 16/2 (پیاپی 39)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

تعیین اندازه بهینه منابع در یک ریزشبکه متعامل با بازار برق برای تامین بار الکتریکی و حرارتی با هدف کاهش وابستگی ریزشبکه به سوخت فسیلی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=2c84c355-9d7c-47b2-b8e9-a37c76791e23

عنوان :تعیین اندازه بهینه منابع در یک ریزشبکه متعامل با بازار برق برای تامین بار الکتریکی و حرارتی با هدف کاهش وابستگی ریزشبکه به سوخت فسیلی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: بهنام ناموربهرغانی, محمدآقا شفیعی, محمد مرادی دالوند, محمد احمدیان
عنوان مجله: مدیریت انرژی
دوره/شماره/سال: 2/3/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

شیوع کم کاری مادرزادی تیروئید در شهر کرمان در سال 85-1384

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=0dbf4d47-3062-4346-97e1-2dfadf4facbd

عنوان :شیوع کم کاری مادرزادی تیروئید در شهر کرمان در سال 85-1384
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: ناهید افتخاری, غلامرضا اسدی کرم, محمد خاکساری, زهره سالاری, مریم ابراهیم زاده
عنوان مجله: مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دوره/شماره/سال: 15/3/1387
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

مطالعه جنس (Orthocentrus (Hymenoptera: Ichneumonidae, Orthocentrinae در استان های گیلان و مازنداران، به همراه اولین گزارش هفت گونه و یک زیر گونه از ایران

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=0c11e6c7-dac0-485f-aa98-ca144b043112

عنوان :مطالعه جنس (Orthocentrus (Hymenoptera: Ichneumonidae, Orthocentrinae در استان های گیلان و مازنداران، به همراه اولین گزارش هفت گونه و یک زیر گونه از ایران
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: عباس محمدی خرم آبادی, علی اصغر طالبی
عنوان مجله: آفات و بیماریهای گیاهی
دوره/شماره/سال: 80/2 (پیاپی 95)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

ارتباط بین گیرنده استروژن و پروژسترون با وضعیت قاعدگی در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان های قائم و امید مشهد

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=9980b9c1-1382-4295-b58e-3d33338b5fa8

عنوان :ارتباط بین گیرنده استروژن و پروژسترون با وضعیت قاعدگی در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان های قائم و امید مشهد
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فاطمه همایی شاندیز, حمید سعیدی ساعدی, نوریه شریفی
عنوان مجله: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
دوره/شماره/سال: 16/2 (پیاپی 39)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

درمانهای رایج صرع

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=580f0bb7-b55b-4fda-916c-1e0413136875

عنوان :درمانهای رایج صرع
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حسینعلی ابراهیمی
عنوان مجله: فصلنامه علوم مغز و اعصاب ایران
دوره/شماره/سال: 8/25/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

مدل سازی سیستم ترکیبی توربین بادی-پیل سوختی و سهم پیل سوختی در تامین تقاضای الکتریکی در یک منطقه نمونه

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=2d8a5fd3-ac83-479e-a66c-0c20e62063e2

عنوان :مدل سازی سیستم ترکیبی توربین بادی-پیل سوختی و سهم پیل سوختی در تامین تقاضای الکتریکی در یک منطقه نمونه
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: سمیه احمدی, محمد رضایی میرقائد, رامین روشندل
عنوان مجله: مدیریت انرژی
دوره/شماره/سال: 2/3/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

ارائه مدل تجربی پیش بینی متوسط ابعاد خردشدگی حاصل از انفجار در توده سنگ کنگلومرای سد گتوند علیا

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=f6fdbe17-9ac3-4248-aada-809c72e0339a

عنوان :ارائه مدل تجربی پیش بینی متوسط ابعاد خردشدگی حاصل از انفجار در توده سنگ کنگلومرای سد گتوند علیا
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حسن بخشنده امنیه, حمیدرضا مالکی نژاد
عنوان مجله: مدیریت انرژی
دوره/شماره/سال: 2/3/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

تحلیل راه رفتن یک بیمار مبتلا به هانتینگتون به روش تصویربرداری طی سه سال

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=edddf57d-b605-4e3c-b936-73971df796df

عنوان :تحلیل راه رفتن یک بیمار مبتلا به هانتینگتون به روش تصویربرداری طی سه سال
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: سیامک خرمی مهر, بهزاد یثربی, کریم لیل نهاری
عنوان مجله: فصلنامه علوم مغز و اعصاب ایران
دوره/شماره/سال: 8/25/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

تاثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر خودکارامدی تحصیلی دانشجویان

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=05ece036-534f-459e-8d26-dfa9b1851e1c

عنوان :تاثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر خودکارامدی تحصیلی دانشجویان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: پروانه شریفی, عباس رحمتی
عنوان مجله: گام های توسعه در آموزش پزشکی
دوره/شماره/سال: 10/1/
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

20 | 40 | 50 items per page