مقایسه تاثیر لاموتریژین و نورتریپتیلین بر روی دردهای نوروپاتیک در بیماران دیابتی مبتلا به پلی نوروپاتی دردناک

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=91b228bd-f8e7-4165-969f-90e993099bff

عنوان :مقایسه تاثیر لاموتریژین و نورتریپتیلین بر روی دردهای نوروپاتیک در بیماران دیابتی مبتلا به پلی نوروپاتی دردناک
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: سیامک افشین مجد, رضا افشار, غلامحسین قاعدی
عنوان مجله: فصلنامه علوم مغز و اعصاب ایران
دوره/شماره/سال: 8/25/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

اولویت بندی تجهیزات بازیافت انرژی در کوره رنگ خودرو بر اساس معیارهای اقتصادی، زیست محیطی و گرمایش زمین با استفاده از روش ANP

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=d5c08f7f-2868-4c09-ba39-f9e1b0798648

عنوان :اولویت بندی تجهیزات بازیافت انرژی در کوره رنگ خودرو بر اساس معیارهای اقتصادی، زیست محیطی و گرمایش زمین با استفاده از روش ANP
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حسن تسلیمی, ابوالحسن غفارنژاد, حسن حاله
عنوان مجله: مدیریت انرژی
دوره/شماره/سال: 2/3/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

نقش هسته های قاعده ای در لکنت: شواهدی از الکتروگلوتوگرافی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=617cce66-ae46-4cdc-afb8-78edde4ea524

عنوان :نقش هسته های قاعده ای در لکنت: شواهدی از الکتروگلوتوگرافی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: احمدرضا خاتون آبادی, سعید شاه بیگی, رقیه جلیل زاده
عنوان مجله: فصلنامه علوم مغز و اعصاب ایران
دوره/شماره/سال: 8/25/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

اختلال وسواسی- اجباری به دنبال تروما به سر: گزارش یک مورد نادر

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=ca66e3d8-77b0-4b9c-8245-ba38924855f2

عنوان :اختلال وسواسی- اجباری به دنبال تروما به سر: گزارش یک مورد نادر
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: رضا بیدکی, محمد فرشته نژاد, امیر شعبانی
عنوان مجله: فصلنامه علوم مغز و اعصاب ایران
دوره/شماره/سال: 8/25/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی میزان رضایت والدین بیماران از یک روش نوین آموزشی درمانی جهت دستیاران تخصصی بخش دندان پزشکی کودکان

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=ed300db9-2abf-40d5-ba00-da02146c37c8

عنوان :بررسی میزان رضایت والدین بیماران از یک روش نوین آموزشی درمانی جهت دستیاران تخصصی بخش دندان پزشکی کودکان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حمیدرضا پوراسلامی, فاطمه جهانی مقدم, فاطمه سادات سجادی, الهام فرخ گیسو, لیلی شفیعی, علی برخوری
عنوان مجله: گام های توسعه در آموزش پزشکی
دوره/شماره/سال: 10/1/
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

مطالعه آزمایشگاهی تاثیر استفاده از روش FGR بر دمای ماکزیمم شعله و انتشار NOx در احتراق گازوئیل و بیودیزل

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=6cd8e35f-e6c7-4549-9a1e-396d5b716081

عنوان :مطالعه آزمایشگاهی تاثیر استفاده از روش FGR بر دمای ماکزیمم شعله و انتشار NOx در احتراق گازوئیل و بیودیزل
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: علی آجیلیان ممتاز, حمید ممهدی هروی
عنوان مجله: مدیریت انرژی
دوره/شماره/سال: 2/3/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

ارتباط عوارض شناختی با یافته های داپلر عروق مغز و کاروتید در بیماران بای پس کرونر انتخاب شده

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=445f2bc1-4823-4c4e-ad20-7343aa108209

عنوان :ارتباط عوارض شناختی با یافته های داپلر عروق مغز و کاروتید در بیماران بای پس کرونر انتخاب شده
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مهدی فرهودی, کاوه مهرور, رضایت پرویزی, محمدکاظم طرزمنی, عیسی بیله جانی, عبدالرسول صفاییان
عنوان مجله: فصلنامه علوم مغز و اعصاب ایران
دوره/شماره/سال: 8/25/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی سیستم های تبرید ترکیبی با میکروتوربین و چیلر جذبی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=2ee64159-c420-4c7c-8944-aae2d1a595a5

عنوان :بررسی سیستم های تبرید ترکیبی با میکروتوربین و چیلر جذبی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: زینب صیفوری, مهران عامری
عنوان مجله: مدیریت انرژی
دوره/شماره/سال: 2/3/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

اثر تعدیل کننده آسپرین بر رفتار شبه اضطرابی القا شده بوسیله کیندلینگ پنتیلن تترازول

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=c4e96c5a-4ba2-4a72-9205-e4662733bc28

عنوان :اثر تعدیل کننده آسپرین بر رفتار شبه اضطرابی القا شده بوسیله کیندلینگ پنتیلن تترازول
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: معصومه نظیفی, فتح اله فتحی آذربایجانی, مینو ایلخانی پور, فرح فرخی
عنوان مجله: فصلنامه علوم مغز و اعصاب ایران
دوره/شماره/سال: 8/25/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی توانمندی نسخه نویسی پزشکان جوان و کارورزان پزشکی استان کردستان

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=d9cd9bf9-3937-46cb-ab96-cabfad8643dc

عنوان :بررسی توانمندی نسخه نویسی پزشکان جوان و کارورزان پزشکی استان کردستان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: کیومرث رشیدی, عبدالرحیم افخم زاده, راحله خدابنده لو
عنوان مجله: گام های توسعه در آموزش پزشکی
دوره/شماره/سال: 10/1/
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی اثر قطره آفرودیت بر نعوظ القا شده توسط آپومورفین در رت (مطالعه تجربی بی خبر با گروه شاهد)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=64919d3a-a571-4b19-ab85-a40a2c0c04f4

عنوان :بررسی اثر قطره آفرودیت بر نعوظ القا شده توسط آپومورفین در رت (مطالعه تجربی بی خبر با گروه شاهد)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حسین فاکر, مهران ضرغامی, داوود فرزین
عنوان مجله: فصلنامه علوم مغز و اعصاب ایران
دوره/شماره/سال: 8/25/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

مشارکت دانشجو کلید هر تغییری است: نقش دانشجویان در تحول و نوسازی نظام آموزش پزشکی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=43e6b77e-b94c-479c-a75d-225512a0fb19

عنوان :مشارکت دانشجو کلید هر تغییری است: نقش دانشجویان در تحول و نوسازی نظام آموزش پزشکی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مهین نوملی, لیلا جویباری, اکرم ثناگو
عنوان مجله: گام های توسعه در آموزش پزشکی
دوره/شماره/سال: 10/1/
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی تاثیر ارزشیابی به روش پورت فولیو بر صحت ارزشیابی بالینی دانشجویان دوره کارورزی در عرصه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=aafc8654-e8ad-4898-9949-5a65fcbd9a08

عنوان :بررسی تاثیر ارزشیابی به روش پورت فولیو بر صحت ارزشیابی بالینی دانشجویان دوره کارورزی در عرصه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: داوود حکمت پو
عنوان مجله: گام های توسعه در آموزش پزشکی
دوره/شماره/سال: 10/1/
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

تعیین فراوانی نسبی عصب پرونئال فرعی (APN) در همراهان سالم بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا رشت

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=d64e2cd0-561b-464b-9309-859ea3610597

عنوان :تعیین فراوانی نسبی عصب پرونئال فرعی (APN) در همراهان سالم بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا رشت
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حمیدرضا حاتمیان, افشین دلیلی, مرسده انشایی
عنوان مجله: فصلنامه علوم مغز و اعصاب ایران
دوره/شماره/سال: 8/25/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی عوارض عصبی ناشی از همودیالیز در بیماران دیالیزی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=2202a622-1edf-4921-b146-1bf4862043e9

عنوان :بررسی عوارض عصبی ناشی از همودیالیز در بیماران دیالیزی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمودغلامرضا میرزایی, مجتبی عظیمیان
عنوان مجله: فصلنامه علوم مغز و اعصاب ایران
دوره/شماره/سال: 8/25/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

هنجاریابی مقیاس آمادگی یادگیری خودراهبری در دانشجویان رشته پرستاری و مامایی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=447fb9a0-8546-46dc-ac63-2ba239e37a99

عنوان :هنجاریابی مقیاس آمادگی یادگیری خودراهبری در دانشجویان رشته پرستاری و مامایی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمدرضا آهنچیان, هوشنگ گراوند, اعظم محمدزاده قصر, علی اکبر حسینی
عنوان مجله: گام های توسعه در آموزش پزشکی
دوره/شماره/سال: 10/1/
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

انگیزه انتخاب رشته مامایی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان مامایی دانشگاه آزاد اسلامی رشت

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=3f2f3d0c-fe5b-413b-996d-162ec7220a3f

عنوان :انگیزه انتخاب رشته مامایی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان مامایی دانشگاه آزاد اسلامی رشت
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: شیوا علی زاده, مژگان سیگارچیان
عنوان مجله: گام های توسعه در آموزش پزشکی
دوره/شماره/سال: 10/1/
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی تاثیر برون ریزی احساسات بصورت نوشتن بر میزان افسردگی اضطراب در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=d614a299-cbd0-4b2c-a91b-11f30f708f82

عنوان :بررسی تاثیر برون ریزی احساسات بصورت نوشتن بر میزان افسردگی اضطراب در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: سپیده هریزچی قدیم, فاطمه رنجبرکوچکسرایی, مهناز طالبی مقدم, محمدزکریا پزشکی‌, مریم اکبری
عنوان مجله: فصلنامه علوم مغز و اعصاب ایران
دوره/شماره/سال: 8/25/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

لکنت زبان علل ناشناخته٬ در جستجوی درمان

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=1b9a662e-f3dc-41a6-901f-186da287dfe2

عنوان :لکنت زبان علل ناشناخته٬ در جستجوی درمان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: امین اسلامی, شبنم امیری, منصوره تقا, وحید اسلامی
عنوان مجله: فصلنامه علوم مغز و اعصاب ایران
دوره/شماره/سال: 8/25/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی برخی مهارت های شنیداری- کلامی در کودکان 5 ساله شهر سمنان در سال 1385

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=0829b118-8a95-4fd2-8d04-008966167f3d

عنوان :بررسی برخی مهارت های شنیداری- کلامی در کودکان 5 ساله شهر سمنان در سال 1385
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: زهرا افتخاری
عنوان مجله: مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دوره/شماره/سال: 15/3/1387
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

20 | 40 | 50 items per page