تاريخ و فرهنگ مردم بدره

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:20716

عنوان :تاريخ و فرهنگ مردم بدره
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: کريمي، بهرامکريمي، بهرام,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

زن در اشعار بدر شاکر السياب

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:27472

عنوان :زن در اشعار بدر شاکر السياب
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: شعباني آزاد بني، مائدهشعباني آزاد بني، مائده,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

بررسي وضعيت سياسي _ اجتماعي ايل اينانلو از عصر صفوي تا پايان عصر پهلوي

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:24678

عنوان :بررسي وضعيت سياسي _ اجتماعي ايل اينانلو از عصر صفوي تا پايان عصر پهلوي
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: کوچک زاده، ليلاکوچک زاده، ليلا,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

شبيه ساي کامپيوتري کندوسوز ليزري فلز آلومينيوم به روش ديناميک مولکولي

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:30251

عنوان :شبيه ساي کامپيوتري کندوسوز ليزري فلز آلومينيوم به روش ديناميک مولکولي
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: عموي فومني، ارحامعموي فومني، ارحام,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

تحليل هزينه - فايده مالي و اقتصادي - اجتماعي کارخانه کوچک پنير سازي(در روستاي استان فارس)

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:19224

عنوان :تحليل هزينه - فايده مالي و اقتصادي - اجتماعي کارخانه کوچک پنير سازي(در روستاي استان فارس)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: خزاعي قوژدي، عليخزاعي قوژدي، علي,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

خالي

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:26168

عنوان :خالي
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: خزاعي قوژدي، عليخزاعي قوژدي، علي,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

بررسي تطبيقي فرهنگ سازماني بانکهاي خصوصي ( پارسيان ) و دولتي ( کشاورزي) براساس مدل دنيسون

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:24966

عنوان :بررسي تطبيقي فرهنگ سازماني بانکهاي خصوصي ( پارسيان ) و دولتي ( کشاورزي) براساس مدل دنيسون
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: عبدالمحمد، بنفشهعبدالمحمد، بنفشه,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

آسيب شناسي مهارتهاي زندگي در برنامه درسي نظام آموزش متوسطه نظري از منظر متخصصان تعليم وتربيت، معلمان و دانش آموزان و ارائه راهکارهايي براي بهبود وضعيت آن

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:24956

عنوان :آسيب شناسي مهارتهاي زندگي در برنامه درسي نظام آموزش متوسطه نظري از منظر متخصصان تعليم وتربيت، معلمان و دانش آموزان و ارائه راهکارهايي براي بهبود وضعيت آن
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: خسروي، رحمت اللهخسروي، رحمت الله,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

بررسي و شناخت زمينه هاي جغرافيايي سازماندهي خدمات روستايي مورد: دهستان کليجان رستان

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:18829

عنوان :بررسي و شناخت زمينه هاي جغرافيايي سازماندهي خدمات روستايي مورد: دهستان کليجان رستان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: بريماني، فرامرزبريماني، فرامرز,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

بررسي پتانسيل هاي سيل خيزي حوضه آبريز رود خانه شيرين دره و ارائه الگوهاي بهينه جهت مهار آن

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:20619

عنوان :بررسي پتانسيل هاي سيل خيزي حوضه آبريز رود خانه شيرين دره و ارائه الگوهاي بهينه جهت مهار آن
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: احمدزاده، علي اکبراحمدزاده، علي اکبر,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

توسعه فرمولاسيون جديد براي ژل دزيمتري پرتوهاي يونيزاسيون غير مستقيم

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:33990

عنوان :توسعه فرمولاسيون جديد براي ژل دزيمتري پرتوهاي يونيزاسيون غير مستقيم
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: ابطحي، محمد مهديابطحي، محمد مهدي,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

ارزيابي امکان پذيري تصوير برداري ، طراحي درمان و دوزيمتري همزمان هنگام IOERT تومور هاي پستان و مقايسه نتايج حاصل از طراحي درمان قبل پس از عمل در اين تکنيک درماني

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:35372

عنوان :ارزيابي امکان پذيري تصوير برداري ، طراحي درمان و دوزيمتري همزمان هنگام IOERT تومور هاي پستان و مقايسه نتايج حاصل از طراحي درمان قبل پس از عمل در اين تکنيک درماني
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: باغاني، حميد رضاباغاني، حميد رضا,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

کارکردهاي تنظيمي موسسه ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي در حقوق ايران

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:33963

عنوان :کارکردهاي تنظيمي موسسه ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي در حقوق ايران
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حجاره، عبدالستارحجاره، عبدالستار,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

برنامه‌ريزي توسعه جامعه عشاير: عشاير کرمان - ايل سليماني - طايفه عليدادي

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:28534

عنوان :برنامه‌ريزي توسعه جامعه عشاير: عشاير کرمان - ايل سليماني - طايفه عليدادي
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: افضلي، کورشافضلي، کورش,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

مذهب در عصر افشاريه

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:19385

عنوان :مذهب در عصر افشاريه
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: غندي، علي‌اکبرغندي، علي‌اکبر,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

فلسفه تعليم و تربيت جان ديويي

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:25923

عنوان :فلسفه تعليم و تربيت جان ديويي
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: اسلامي، سمانهاسلامي، سمانه,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

پول الکترونيکي

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:26237

عنوان :پول الکترونيکي
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: طالبي، مهديطالبي، مهدي,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

باغسازي : مطالعات در زمينه باغسازي ايراني

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:32900

عنوان :باغسازي : مطالعات در زمينه باغسازي ايراني
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمدي، ابراهيممحمدي، ابراهيم,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

بررسي تاثيرات به کارگيري سيستم CRM برافزايش رضايت مشتريان در شرکت پست جمهوري اسلامي ايران

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:25358

عنوان :بررسي تاثيرات به کارگيري سيستم CRM برافزايش رضايت مشتريان در شرکت پست جمهوري اسلامي ايران
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حيدري، مريمحيدري، مريم,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

بررسي عکس العمل بازار سرمايه نسبت به تجديد ارائه صورت هاي مالي

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:26380

عنوان :بررسي عکس العمل بازار سرمايه نسبت به تجديد ارائه صورت هاي مالي
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: نجارزاده، محمد حسيننجارزاده، محمد حسين,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

تحليل پويايي اثر آموزش عالي بر رشد اقتصادي ايران

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:31006

عنوان :تحليل پويايي اثر آموزش عالي بر رشد اقتصادي ايران
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: يعقوبي، الهاميعقوبي، الهام,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

طرح مرکز آموزش مخابرات همدان

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:33070

عنوان :طرح مرکز آموزش مخابرات همدان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: گودرزي، نادرگودرزي، نادر,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

ساخت و مشخصه يابي توري هاي القايي ليزري در فيلم هاي پليمري آلاييده با رنگينه هاي آزو

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:24075

عنوان :ساخت و مشخصه يابي توري هاي القايي ليزري در فيلم هاي پليمري آلاييده با رنگينه هاي آزو
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حسين نتاج، ناهيدحسين نتاج، ناهيد,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

ساختمان اداري ديوان محاسبات کشور (تهران)

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:33068

عنوان :ساختمان اداري ديوان محاسبات کشور (تهران)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: عامل، کامبيزعامل، کامبيز,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

طراحي کاخ شطرنج ايران

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:33011

عنوان :طراحي کاخ شطرنج ايران
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: پهلوان زاده، مهردادپهلوان زاده، مهرداد,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

مدلسازي و نظارت بر تغييرات ناپيوسته در سريهاي زماني

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:19431

عنوان :مدلسازي و نظارت بر تغييرات ناپيوسته در سريهاي زماني
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: شانس، زهراشانس، زهرا,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

بررسي تاثير شبکه اجتماعي بر نو آوري کسب و کار هاي نو پا و تثبيت شده با تاکيد بر نقش شايستگي کار افرينانه در کشور هاي منطقه منا ( بر اساس داده هاي GEM )

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:35506

عنوان :بررسي تاثير شبکه اجتماعي بر نو آوري کسب و کار هاي نو پا و تثبيت شده با تاکيد بر نقش شايستگي کار افرينانه در کشور هاي منطقه منا ( بر اساس داده هاي GEM )
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمودي مهريزي، مهسامحمودي مهريزي، مهسا,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

مسئوليت متقابل دولتها و سازمانهاي بين المللي در حمايت بين المللي از حقوق بشر

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:21801

عنوان :مسئوليت متقابل دولتها و سازمانهاي بين المللي در حمايت بين المللي از حقوق بشر
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: ابراهيمي، عليرضاابراهيمي، عليرضا,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

مطالعه نظري و تجربي فرايند احياء شيميايي اکتااتيل بيلي وردين به اکتااتيل بيلي روبين

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:22190

عنوان :مطالعه نظري و تجربي فرايند احياء شيميايي اکتااتيل بيلي وردين به اکتااتيل بيلي روبين
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: غياثي، ميناغياثي، مينا,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

بررسي سودمندي روش هاي قيمت گذاري انتقالي در شرکت هاي گروه خودرو سازي استان تهران

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:22342

عنوان :بررسي سودمندي روش هاي قيمت گذاري انتقالي در شرکت هاي گروه خودرو سازي استان تهران
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: چراتي، صدراللهچراتي، صدرالله,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

جايگاه هنگ کنگ در استراتژي توسعه سياسي اقتصادي چين پس از سال ‎۱۹۹۷

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:22351

عنوان :جايگاه هنگ کنگ در استراتژي توسعه سياسي اقتصادي چين پس از سال ‎۱۹۹۷
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: علمايي فر، ابوالفضلعلمايي فر، ابوالفضل,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

تحليل نظام عناصر ارجاعي در قرآن کريم بر مبناي چهارچوب تلفيقي از بهينگي و مرکزيت

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:30635

عنوان :تحليل نظام عناصر ارجاعي در قرآن کريم بر مبناي چهارچوب تلفيقي از بهينگي و مرکزيت
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: بازوبندي، حسينبازوبندي، حسين,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

بررسي سنت هاي حکومتداري و معيشتي ايرانيان و اعراب در دو قرن اول هجري

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:26007

عنوان :بررسي سنت هاي حکومتداري و معيشتي ايرانيان و اعراب در دو قرن اول هجري
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مرتضايي فرد، محمودمرتضايي فرد، محمود,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

حق بر آب آشاميدني سالم از ديدگاه حقوق بين الملل

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:24991

عنوان :حق بر آب آشاميدني سالم از ديدگاه حقوق بين الملل
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: قبادي، مرضيهقبادي، مرضيه,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

اندازه گيري اسيد سيتريک در محيط هاي تخميري به کمک روشهاي پيروليز-طيف سنجي جرمي و کروماتوگرافي گازي طيف سنجي جرمي

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:21781

عنوان :اندازه گيري اسيد سيتريک در محيط هاي تخميري به کمک روشهاي پيروليز-طيف سنجي جرمي و کروماتوگرافي گازي طيف سنجي جرمي
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: اميري، علي اصغراميري، علي اصغر,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

اکتشافات ژئوشيميايي رسوبات آبراهه اي در منطقه پي کوه - اوشک ، جنوب شرق طبس

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:26213

عنوان :اکتشافات ژئوشيميايي رسوبات آبراهه اي در منطقه پي کوه - اوشک ، جنوب شرق طبس
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: چاروسه، هديچاروسه، هدي,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

اکتشافات ژئو شيميايي عناصر پايه در منطقه بانه

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:30546

عنوان :اکتشافات ژئو شيميايي عناصر پايه در منطقه بانه
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: غلامي، محسنغلامي، محسن,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

مطالعه هيدرو اقليم حوضه رودخانه جام

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:19147

عنوان :مطالعه هيدرو اقليم حوضه رودخانه جام
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: منور، شبنم نورمنور، شبنم نور,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

هيدرو کليماي حوضه آبخيز گدارچاي(نقده)

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:19210

عنوان :هيدرو کليماي حوضه آبخيز گدارچاي(نقده)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: شکوهي، اميرعليشکوهي، اميرعلي,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

تاثير تمرين استقامتي و مصرف سير بر گلوتاتيون سرم و برخي شاخص هاي آسيب سلولي مردان غير فعال در پاسخ به يک جلسه فعاليت وامانده ساز

http://library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis:34020

عنوان :تاثير تمرين استقامتي و مصرف سير بر گلوتاتيون سرم و برخي شاخص هاي آسيب سلولي مردان غير فعال در پاسخ به يک جلسه فعاليت وامانده ساز
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: غنيمتي، رضاغنيمتي، رضا,
کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی

20 | 40 | 50 items per page