مقایسه تاثیر لاموتریژین و نورتریپتیلین بر روی دردهای نوروپاتیک در بیماران دیابتی مبتلا به پلی نوروپاتی دردناک

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=91b228bd-f8e7-4165-969f-90e993099bff

عنوان :مقایسه تاثیر لاموتریژین و نورتریپتیلین بر روی دردهای نوروپاتیک در بیماران دیابتی مبتلا به پلی نوروپاتی دردناک
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: سیامک افشین مجد, رضا افشار, غلامحسین قاعدی
عنوان مجله: فصلنامه علوم مغز و اعصاب ایران
دوره/شماره/سال: 8/25/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

اولویت بندی تجهیزات بازیافت انرژی در کوره رنگ خودرو بر اساس معیارهای اقتصادی، زیست محیطی و گرمایش زمین با استفاده از روش ANP

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=d5c08f7f-2868-4c09-ba39-f9e1b0798648

عنوان :اولویت بندی تجهیزات بازیافت انرژی در کوره رنگ خودرو بر اساس معیارهای اقتصادی، زیست محیطی و گرمایش زمین با استفاده از روش ANP
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حسن تسلیمی, ابوالحسن غفارنژاد, حسن حاله
عنوان مجله: مدیریت انرژی
دوره/شماره/سال: 2/3/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

نقش هسته های قاعده ای در لکنت: شواهدی از الکتروگلوتوگرافی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=617cce66-ae46-4cdc-afb8-78edde4ea524

عنوان :نقش هسته های قاعده ای در لکنت: شواهدی از الکتروگلوتوگرافی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: احمدرضا خاتون آبادی, سعید شاه بیگی, رقیه جلیل زاده
عنوان مجله: فصلنامه علوم مغز و اعصاب ایران
دوره/شماره/سال: 8/25/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

اختلال وسواسی- اجباری به دنبال تروما به سر: گزارش یک مورد نادر

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=ca66e3d8-77b0-4b9c-8245-ba38924855f2

عنوان :اختلال وسواسی- اجباری به دنبال تروما به سر: گزارش یک مورد نادر
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: رضا بیدکی, محمد فرشته نژاد, امیر شعبانی
عنوان مجله: فصلنامه علوم مغز و اعصاب ایران
دوره/شماره/سال: 8/25/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی میزان رضایت والدین بیماران از یک روش نوین آموزشی درمانی جهت دستیاران تخصصی بخش دندان پزشکی کودکان

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=ed300db9-2abf-40d5-ba00-da02146c37c8

عنوان :بررسی میزان رضایت والدین بیماران از یک روش نوین آموزشی درمانی جهت دستیاران تخصصی بخش دندان پزشکی کودکان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حمیدرضا پوراسلامی, فاطمه جهانی مقدم, فاطمه سادات سجادی, الهام فرخ گیسو, لیلی شفیعی, علی برخوری
عنوان مجله: گام های توسعه در آموزش پزشکی
دوره/شماره/سال: 10/1/
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

مطالعه آزمایشگاهی تاثیر استفاده از روش FGR بر دمای ماکزیمم شعله و انتشار NOx در احتراق گازوئیل و بیودیزل

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=6cd8e35f-e6c7-4549-9a1e-396d5b716081

عنوان :مطالعه آزمایشگاهی تاثیر استفاده از روش FGR بر دمای ماکزیمم شعله و انتشار NOx در احتراق گازوئیل و بیودیزل
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: علی آجیلیان ممتاز, حمید ممهدی هروی
عنوان مجله: مدیریت انرژی
دوره/شماره/سال: 2/3/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

ارتباط عوارض شناختی با یافته های داپلر عروق مغز و کاروتید در بیماران بای پس کرونر انتخاب شده

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=445f2bc1-4823-4c4e-ad20-7343aa108209

عنوان :ارتباط عوارض شناختی با یافته های داپلر عروق مغز و کاروتید در بیماران بای پس کرونر انتخاب شده
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مهدی فرهودی, کاوه مهرور, رضایت پرویزی, محمدکاظم طرزمنی, عیسی بیله جانی, عبدالرسول صفاییان
عنوان مجله: فصلنامه علوم مغز و اعصاب ایران
دوره/شماره/سال: 8/25/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی سیستم های تبرید ترکیبی با میکروتوربین و چیلر جذبی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=2ee64159-c420-4c7c-8944-aae2d1a595a5

عنوان :بررسی سیستم های تبرید ترکیبی با میکروتوربین و چیلر جذبی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: زینب صیفوری, مهران عامری
عنوان مجله: مدیریت انرژی
دوره/شماره/سال: 2/3/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

اثر تعدیل کننده آسپرین بر رفتار شبه اضطرابی القا شده بوسیله کیندلینگ پنتیلن تترازول

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=c4e96c5a-4ba2-4a72-9205-e4662733bc28

عنوان :اثر تعدیل کننده آسپرین بر رفتار شبه اضطرابی القا شده بوسیله کیندلینگ پنتیلن تترازول
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: معصومه نظیفی, فتح اله فتحی آذربایجانی, مینو ایلخانی پور, فرح فرخی
عنوان مجله: فصلنامه علوم مغز و اعصاب ایران
دوره/شماره/سال: 8/25/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی توانمندی نسخه نویسی پزشکان جوان و کارورزان پزشکی استان کردستان

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=d9cd9bf9-3937-46cb-ab96-cabfad8643dc

عنوان :بررسی توانمندی نسخه نویسی پزشکان جوان و کارورزان پزشکی استان کردستان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: کیومرث رشیدی, عبدالرحیم افخم زاده, راحله خدابنده لو
عنوان مجله: گام های توسعه در آموزش پزشکی
دوره/شماره/سال: 10/1/
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی اثر قطره آفرودیت بر نعوظ القا شده توسط آپومورفین در رت (مطالعه تجربی بی خبر با گروه شاهد)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=64919d3a-a571-4b19-ab85-a40a2c0c04f4

عنوان :بررسی اثر قطره آفرودیت بر نعوظ القا شده توسط آپومورفین در رت (مطالعه تجربی بی خبر با گروه شاهد)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حسین فاکر, مهران ضرغامی, داوود فرزین
عنوان مجله: فصلنامه علوم مغز و اعصاب ایران
دوره/شماره/سال: 8/25/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

مشارکت دانشجو کلید هر تغییری است: نقش دانشجویان در تحول و نوسازی نظام آموزش پزشکی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=43e6b77e-b94c-479c-a75d-225512a0fb19

عنوان :مشارکت دانشجو کلید هر تغییری است: نقش دانشجویان در تحول و نوسازی نظام آموزش پزشکی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مهین نوملی, لیلا جویباری, اکرم ثناگو
عنوان مجله: گام های توسعه در آموزش پزشکی
دوره/شماره/سال: 10/1/
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی تاثیر ارزشیابی به روش پورت فولیو بر صحت ارزشیابی بالینی دانشجویان دوره کارورزی در عرصه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=aafc8654-e8ad-4898-9949-5a65fcbd9a08

عنوان :بررسی تاثیر ارزشیابی به روش پورت فولیو بر صحت ارزشیابی بالینی دانشجویان دوره کارورزی در عرصه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: داوود حکمت پو
عنوان مجله: گام های توسعه در آموزش پزشکی
دوره/شماره/سال: 10/1/
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

تعیین فراوانی نسبی عصب پرونئال فرعی (APN) در همراهان سالم بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا رشت

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=d64e2cd0-561b-464b-9309-859ea3610597

عنوان :تعیین فراوانی نسبی عصب پرونئال فرعی (APN) در همراهان سالم بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا رشت
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حمیدرضا حاتمیان, افشین دلیلی, مرسده انشایی
عنوان مجله: فصلنامه علوم مغز و اعصاب ایران
دوره/شماره/سال: 8/25/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی عوارض عصبی ناشی از همودیالیز در بیماران دیالیزی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=2202a622-1edf-4921-b146-1bf4862043e9

عنوان :بررسی عوارض عصبی ناشی از همودیالیز در بیماران دیالیزی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمودغلامرضا میرزایی, مجتبی عظیمیان
عنوان مجله: فصلنامه علوم مغز و اعصاب ایران
دوره/شماره/سال: 8/25/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

هنجاریابی مقیاس آمادگی یادگیری خودراهبری در دانشجویان رشته پرستاری و مامایی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=447fb9a0-8546-46dc-ac63-2ba239e37a99

عنوان :هنجاریابی مقیاس آمادگی یادگیری خودراهبری در دانشجویان رشته پرستاری و مامایی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمدرضا آهنچیان, هوشنگ گراوند, اعظم محمدزاده قصر, علی اکبر حسینی
عنوان مجله: گام های توسعه در آموزش پزشکی
دوره/شماره/سال: 10/1/
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

انگیزه انتخاب رشته مامایی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان مامایی دانشگاه آزاد اسلامی رشت

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=3f2f3d0c-fe5b-413b-996d-162ec7220a3f

عنوان :انگیزه انتخاب رشته مامایی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان مامایی دانشگاه آزاد اسلامی رشت
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: شیوا علی زاده, مژگان سیگارچیان
عنوان مجله: گام های توسعه در آموزش پزشکی
دوره/شماره/سال: 10/1/
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی تاثیر برون ریزی احساسات بصورت نوشتن بر میزان افسردگی اضطراب در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=d614a299-cbd0-4b2c-a91b-11f30f708f82

عنوان :بررسی تاثیر برون ریزی احساسات بصورت نوشتن بر میزان افسردگی اضطراب در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: سپیده هریزچی قدیم, فاطمه رنجبرکوچکسرایی, مهناز طالبی مقدم, محمدزکریا پزشکی‌, مریم اکبری
عنوان مجله: فصلنامه علوم مغز و اعصاب ایران
دوره/شماره/سال: 8/25/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

لکنت زبان علل ناشناخته٬ در جستجوی درمان

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=1b9a662e-f3dc-41a6-901f-186da287dfe2

عنوان :لکنت زبان علل ناشناخته٬ در جستجوی درمان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: امین اسلامی, شبنم امیری, منصوره تقا, وحید اسلامی
عنوان مجله: فصلنامه علوم مغز و اعصاب ایران
دوره/شماره/سال: 8/25/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی برخی مهارت های شنیداری- کلامی در کودکان 5 ساله شهر سمنان در سال 1385

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=0829b118-8a95-4fd2-8d04-008966167f3d

عنوان :بررسی برخی مهارت های شنیداری- کلامی در کودکان 5 ساله شهر سمنان در سال 1385
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: زهرا افتخاری
عنوان مجله: مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دوره/شماره/سال: 15/3/1387
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

مطالعه روایی و پایایی فرم ارزشیابی استاد توسط دانشجو در دروس تئوری و برخی عوامل موثر بر ارزشیابی دانشجو

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=2539b4ee-05c1-442c-9d9e-dbfbe030aab3

عنوان :مطالعه روایی و پایایی فرم ارزشیابی استاد توسط دانشجو در دروس تئوری و برخی عوامل موثر بر ارزشیابی دانشجو
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: شهره امدادی, فیروز امانی, علیرضا سلطانیان, بهزاد ایمنی, امیرحسین مقصود, ستاره شجاعی, معصومه زرگران, یداله فتحی, غلامحسین فلاحی نیا, مهناز خطیبیان, مجید معتمدزاده, فرحناز کمالی
عنوان مجله: گام های توسعه در آموزش پزشکی
دوره/شماره/سال: 10/1/
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی ارتباط بین آگاهی از قافیه و درستی خواندن در دانش آموزان پایه دوم دبستان

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=a220ad2a-7dd6-45a0-95e4-430dc09ecd20

عنوان :بررسی ارتباط بین آگاهی از قافیه و درستی خواندن در دانش آموزان پایه دوم دبستان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: ناهید بهارلویی
عنوان مجله: پژوهش در علوم توانبخشی
دوره/شماره/سال: 1/1/
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

مدل سازی مکانیکی و حرارتی فرآیند ماشین کاری تخلیه الکتریکی به روش اجزا محدود

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=43208e7e-34d2-4600-9cf0-b5e7d97b60b9

عنوان :مدل سازی مکانیکی و حرارتی فرآیند ماشین کاری تخلیه الکتریکی به روش اجزا محدود
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مجید قریشی, عاطفه نادری فرد
عنوان مجله: مکانیک هوا فضا
دوره/شماره/سال: 8/4 (پیاپی 30)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

آگاهی والدین دانش آموزان مدارس راهنمایی و دبیرستان شهر کرمان در مورد علایم سوء مصرف مواد

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=3074f9c7-4c54-4c53-9ffb-959787cbfa9e

عنوان :آگاهی والدین دانش آموزان مدارس راهنمایی و دبیرستان شهر کرمان در مورد علایم سوء مصرف مواد
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حکیمه حسین رضایی, سکینه محمدعلی زاده
عنوان مجله: مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دوره/شماره/سال: 15/3/1387
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

ارائه فرمولاسیون جدید میدان سرعت با در نظر گرفتن مولفه محوری سرعت به منظور بهینه سازی فشار اکستروژن مستقیم

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=bf6c7ba1-4d3f-444a-a5b2-722a3950eb2c

عنوان :ارائه فرمولاسیون جدید میدان سرعت با در نظر گرفتن مولفه محوری سرعت به منظور بهینه سازی فشار اکستروژن مستقیم
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: پریسا فرهمند, کارن ابری نیا
عنوان مجله: مکانیک هوا فضا
دوره/شماره/سال: 8/4 (پیاپی 30)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی بین جو عاطفی خانواده و میزن خلاقیت در دختران و پسران

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=63466b65-973c-41b9-b374-a6a433235ec5

عنوان :بررسی بین جو عاطفی خانواده و میزن خلاقیت در دختران و پسران
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فاطمه قائمی, پروانه نیک نژاد
عنوان مجله: تربیت
دوره/شماره/سال: 17/-/
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

چشم اندازهای برنامه ریزی آموزش ترکیبی در فعالیت های یاددهی - یادگیری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس الگوی SWOT

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=d1b9468a-cb9b-4ab8-a069-9e3f455f50fd

عنوان :چشم اندازهای برنامه ریزی آموزش ترکیبی در فعالیت های یاددهی - یادگیری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس الگوی SWOT
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: بی بی عشرت زمانی, حسن ببری
عنوان مجله: گام های توسعه در آموزش پزشکی
دوره/شماره/سال: 10/1/
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

معرفی یک مورد تحلیل استخوان متاتارس اول (مقاله موردی)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=43491201-07d3-4e1b-8ff0-c0a9d944d56d

عنوان :معرفی یک مورد تحلیل استخوان متاتارس اول (مقاله موردی)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: باقر خدارحمی, معینه معینی
عنوان مجله: مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دوره/شماره/سال: 15/3/1387
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی عددی و تجربی فرایند فورج داغ پره کمپرسور موتور توربین گازی از جنس آلیاژ تیتانیوم

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=7307aac6-e468-41dc-9001-543a34fc305b

عنوان :بررسی عددی و تجربی فرایند فورج داغ پره کمپرسور موتور توربین گازی از جنس آلیاژ تیتانیوم
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: ولی علی میرزالو, فریدرضا بیگلری, محمدحسین صادقی
عنوان مجله: مکانیک هوا فضا
دوره/شماره/سال: 8/4 (پیاپی 30)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی سازگاری .Cedrus deodara Loud و .Cedrus atlantica Manetti در چمستان

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=f162f9bf-d85f-49d8-9d18-7f34556d0118

عنوان :بررسی سازگاری .Cedrus deodara Loud و .Cedrus atlantica Manetti در چمستان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: احسان ساداتی, رضا مصطفی نژاد
عنوان مجله: تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره/شماره/سال: 17/1 (پیاپی 35)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

روزه داری و سلامت

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=3ea3c026-8155-4df8-ad35-be2aa188da41

عنوان :روزه داری و سلامت
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فریدون عزیزی
عنوان مجله: مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران
دوره/شماره/سال: 11/2 (مسلسل 44)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

حل تحلیلی- عددی خمش پلاستیک یک ورق فلزی روی بستر لاستیکی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=519f5a33-e05d-4474-b34a-4f292ec5c381

عنوان :حل تحلیلی- عددی خمش پلاستیک یک ورق فلزی روی بستر لاستیکی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمود مهرآرا, محمدجواد ناطق
عنوان مجله: مکانیک هوا فضا
دوره/شماره/سال: 8/4 (پیاپی 30)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی قابلیت ماشین کاری ماده مرکب Al-15%SiC ساخته شده به روش اکستروژن پودر

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=b4b4ebe8-ab09-41ff-a3a0-dd40b28b5092

عنوان :بررسی قابلیت ماشین کاری ماده مرکب Al-15%SiC ساخته شده به روش اکستروژن پودر
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: رضا یوسفی, جعفر رحیمی نسب, محمدعلی کوچک زاده
عنوان مجله: مکانیک هوا فضا
دوره/شماره/سال: 8/4 (پیاپی 30)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی عوامل مستعد کننده زخم پا و روش های درمان آن در بیماران دیابتی شهرستان بابل

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=e5d03863-97c7-468e-98f0-bec102ad1592

عنوان :بررسی عوامل مستعد کننده زخم پا و روش های درمان آن در بیماران دیابتی شهرستان بابل
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: ناصر جان‏ محمدی, زلیخا معززی, پریسا قبادی گل افشانی, راضیه حدادی, محمد منتظری, محمود منتظری
عنوان مجله: مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران
دوره/شماره/سال: 11/2 (مسلسل 44)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

تاثیر عوامل جوشکاری بر روی جوش لب به لب همزن اصطکاکی ورق های مس

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=514d99a6-48e2-4847-8149-a58d838a4162

عنوان :تاثیر عوامل جوشکاری بر روی جوش لب به لب همزن اصطکاکی ورق های مس
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: جمال تیمورنژاد
عنوان مجله: مکانیک هوا فضا
دوره/شماره/سال: 8/4 (پیاپی 30)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی خصوصیات رویشی کلنهای مختلف صنوبر در خزانه های سلکسیون در استان اصفهان

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=e11681bd-a057-4f93-b59d-cd139fada37e

عنوان :بررسی خصوصیات رویشی کلنهای مختلف صنوبر در خزانه های سلکسیون در استان اصفهان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حیدرعلی دانشور, علیرضا مدیررحمتی, محمدتقی فیضی
عنوان مجله: تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره/شماره/سال: 17/1 (پیاپی 35)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

ارتقای کیفیت طراحی سوالات چند گزینه ای آزمون های ارتقای دستیاری از طریق ارایه بازخورد (مقاله کوتاه)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=6f76d78d-f546-440e-80c0-fa9a1614b4e0

عنوان :ارتقای کیفیت طراحی سوالات چند گزینه ای آزمون های ارتقای دستیاری از طریق ارایه بازخورد (مقاله کوتاه)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: اعظم معیاری, مهدی بیگلرخانی
عنوان مجله: گام های توسعه در آموزش پزشکی
دوره/شماره/سال: 10/1/
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

کم خونی در بیماران دیابتی نوع 2 و رابطه آن با درجه های مختلف درگیری کلیوی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=6f56fde8-e935-487d-910e-fac8bfe733fb

عنوان :کم خونی در بیماران دیابتی نوع 2 و رابطه آن با درجه های مختلف درگیری کلیوی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: شکوفه بنکداران, محمد قره باغی, محمد واحدیان
عنوان مجله: مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران
دوره/شماره/سال: 11/2 (مسلسل 44)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی تجربی و عددی شکل دهی ورق های فلزی با استفاده از فرآیند شکل دهی چند نقطه ای

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=1458427c-4be3-4d0c-ae62-171c3d408e9e

عنوان :بررسی تجربی و عددی شکل دهی ورق های فلزی با استفاده از فرآیند شکل دهی چند نقطه ای
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: بهروز زارع, عباس وفایی صفت, وحید ریخته گرنظامی
عنوان مجله: مکانیک هوا فضا
دوره/شماره/سال: 8/4 (پیاپی 30)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

طراحی، ساخت و به کارگیری یک قالب جدید گسسته با قابلیت پیکره بندی مجدد برای شکل دهی قطعات لوله ای

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=b76ae084-1b25-4942-a05f-4ef2d9328137

عنوان :طراحی، ساخت و به کارگیری یک قالب جدید گسسته با قابلیت پیکره بندی مجدد برای شکل دهی قطعات لوله ای
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمد امینی, محمد بخشی
عنوان مجله: مکانیک هوا فضا
دوره/شماره/سال: 8/4 (پیاپی 30)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

20 | 40 | 50 items per page