بررسی و مقایسه زادآوری دانه زاد و شاخه زاد در توده های دست نخورده و گلازنی شده بلوط زاگرس شمالی (مطالعه موردی: بانه کردستان)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=c50f5e58-2960-4c5a-aac8-098c47a2b03b

عنوان :بررسی و مقایسه زادآوری دانه زاد و شاخه زاد در توده های دست نخورده و گلازنی شده بلوط زاگرس شمالی (مطالعه موردی: بانه کردستان)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: زاهد شاکری, محمدرضا مروی مهاجر, منوچهر نمیرانیان, وحید اعتماد
عنوان مجله: تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره/شماره/سال: 17/1 (پیاپی 35)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

نقش اخلاق در کاهش تقلب شرکت های بیمه از دید مشتریان (مورد مطالعه: بیمه گزاران بخش اتومبیل)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=d0241b5c-889f-4f86-acfa-da1b0389a4f3

عنوان :نقش اخلاق در کاهش تقلب شرکت های بیمه از دید مشتریان (مورد مطالعه: بیمه گزاران بخش اتومبیل)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: سعید صحت, گلشن احسان فر, سحر اصل باغ
عنوان مجله: اخلاق در علوم و فناوری
دوره/شماره/سال: 7/1/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی علایم بالینی و یافته های معمول و غیرمعمول عکس قفسه سینه در بیماران باسل ریوی خلط مثبت مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان های ساری، قائم شهر و نکا در سال ۱۳۸۵

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=e5068f71-9350-4de6-abdf-c0f25b5556ad

عنوان :بررسی علایم بالینی و یافته های معمول و غیرمعمول عکس قفسه سینه در بیماران باسل ریوی خلط مثبت مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان های ساری، قائم شهر و نکا در سال ۱۳۸۵
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: شهریار عالیان, رویا قاسمیان, نرگس نجفی, پریناز پیرسیاوش
عنوان مجله: مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)
دوره/شماره/سال: 19/70/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

اثر رژیم های مخلتف آبیاری بر رشد، عملکرد دانه و اجزای آن در ارقام سورگوم دانه ای (.Sorghum bicolor L) در شرایط اصفهان

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=e2406697-da45-4c0d-9e97-532abdf9bc89

عنوان :اثر رژیم های مخلتف آبیاری بر رشد، عملکرد دانه و اجزای آن در ارقام سورگوم دانه ای (.Sorghum bicolor L) در شرایط اصفهان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: نسرین رزمی, معرفت قاسمی
عنوان مجله: مجله علوم زراعی ایران
دوره/شماره/سال: 9/2 (پیاپی 34)/1386
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی تاثیر ریشه شیرین بیان بر تعداد گرگرفتگی شبانه زنان یائسه

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=d45ac309-5c91-4bb8-93a4-1d198baa50c3

عنوان :بررسی تاثیر ریشه شیرین بیان بر تعداد گرگرفتگی شبانه زنان یائسه
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فاطمه ناهیدی, الهام زارع, فراز مجاب, حمید علوی مجد
عنوان مجله: نشریه دانشکده پرستاری و مامایی
دوره/شماره/سال: 19/67/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی منشا آلودگی نیتراتی آب زیرزمینی منطقه میان جنگل فسا

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=3f51878e-d118-431f-b0bc-20b7fd2491b8

عنوان :بررسی منشا آلودگی نیتراتی آب زیرزمینی منطقه میان جنگل فسا
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حمید حسینی مرندی, مهرداد محمدنیا, محمدجواد روستا, بهادر هاتف
عنوان مجله: تحقیقات منابع آب ایران
دوره/شماره/سال: 8/3 (مسلسل 25)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

کشت کراتینوسایت های موش صحرایی در محیط کشت بدون سرم به روش کاشت اپیدرم

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=6b6c5c43-08d9-4cc5-8d05-c54a3fd91269

عنوان :کشت کراتینوسایت های موش صحرایی در محیط کشت بدون سرم به روش کاشت اپیدرم
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمد شکرزاده, مهناز محمودی راد, منصوره میرزایی, نریمان مصف, مائده آهنگری
عنوان مجله: مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)
دوره/شماره/سال: 19/70/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بنگاه های کوچک و متوسط، کارآفرینی و اجبار به رفتارهای غیرقانونی - غیراخلاقی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=95c6a73d-8d70-421f-96c5-8d7bd0997321

عنوان :بنگاه های کوچک و متوسط، کارآفرینی و اجبار به رفتارهای غیرقانونی - غیراخلاقی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حبیب زارع احمدآبادی, پریسا جلیلی, محمدرضا زارع بنادکوکی
عنوان مجله: اخلاق در علوم و فناوری
دوره/شماره/سال: 7/1/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی ریخت شناسی دانه گرده گونه های Medicago در ایران

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=0ef23aee-25d5-499b-bf3f-04757f27157b

عنوان :بررسی ریخت شناسی دانه گرده گونه های Medicago در ایران
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فرنگیس قنواتی, جواد مظفری, علی اصغر معصومی, شاهرخ کاظم پوراوصالو
عنوان مجله: مجله علوم زراعی ایران
دوره/شماره/سال: 9/2 (پیاپی 34)/1386
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

اولویت بندی ارزش های فردی پرستاران

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=4fe9d5e4-7103-43da-8bb2-b36d627aa020

عنوان :اولویت بندی ارزش های فردی پرستاران
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حمیدرضا عریضی سامانی, آزاده عسکری, ابوالقاسم نوری
عنوان مجله: اخلاق در علوم و فناوری
دوره/شماره/سال: 7/1/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

آنالیز پوشش گیاهی بر اساس جوامع و ارتباط آن با شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک در جنگلهای طبیعی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=9c959861-8cd1-4ca9-bb1e-c51e34c526ef

عنوان :آنالیز پوشش گیاهی بر اساس جوامع و ارتباط آن با شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک در جنگلهای طبیعی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: اسداله متاجی, قوام الدین زاهدی امیری, یونس عصری
عنوان مجله: تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره/شماره/سال: 17/1 (پیاپی 35)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

مشخصات زمانی – مکانی بارش های روزانه فرین بالا در شمال غرب ایران

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=96351d27-0259-40b2-92a5-efb155c1150b

عنوان :مشخصات زمانی – مکانی بارش های روزانه فرین بالا در شمال غرب ایران
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حسین عساکره, فاطمه ترکارانی, صغری سلطانی
عنوان مجله: تحقیقات منابع آب ایران
دوره/شماره/سال: 8/3 (مسلسل 25)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

سنجش مقادیر تروپونین І قلبی در بیماران مبتلا به آمبولی حاد ریه و ارتباط آن با اختلال عملکرد بطن راست

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=8aebc33c-17dc-4497-9a95-5337d8d6a8a9

عنوان :سنجش مقادیر تروپونین І قلبی در بیماران مبتلا به آمبولی حاد ریه و ارتباط آن با اختلال عملکرد بطن راست
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: ساسان توانا, یونس پناهی, نصراله ساعدموچشی, فاطمه بیرقدار, ابراهیم نادری, شهرام اعلا
عنوان مجله: مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)
دوره/شماره/سال: 19/70/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

تاثیر مرگ و میر درختی بر ساختار جنگل های بلوط ایرانی در استان ایلام

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=26d05c34-b275-48a9-ae8f-087f9ee78c98

عنوان :تاثیر مرگ و میر درختی بر ساختار جنگل های بلوط ایرانی در استان ایلام
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: احمد حسینی, محسن حسینی, احمد رحمانی, داوود آزادفر
عنوان مجله: تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره/شماره/سال: 20/4 (50)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی بیماران مبتلا به نقص ایمنی اولیه مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی سینا ساری از سال 85 لغایت 1388

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=49603a4c-9327-495d-bf6c-384edd4ca639

عنوان :بررسی بیماران مبتلا به نقص ایمنی اولیه مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی سینا ساری از سال 85 لغایت 1388
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: جواد غفاری, حسین کرمی, علی عباس خانیان, ایرج صالح محمدزاده
عنوان مجله: مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)
دوره/شماره/سال: 19/70/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی ارتباط آنمی دوران بارداری با شاخص توده بدنی قبل از بارداری

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=14fdaf72-d637-4ecb-8b79-b2f2e7da19d6

عنوان :بررسی ارتباط آنمی دوران بارداری با شاخص توده بدنی قبل از بارداری
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: صدیقه امیرعلی اکبری, مریم اصل توقیری, حمید علوی مجد
عنوان مجله: نشریه دانشکده پرستاری و مامایی
دوره/شماره/سال: 19/67/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

گزارش یک مورد فیستول شریان بی نام به نای به عنوان عارضه دیررس تراکئوستومی (گزارش مورد)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=dc17e12b-f85d-4405-b179-d7b3cf6048a4

عنوان :گزارش یک مورد فیستول شریان بی نام به نای به عنوان عارضه دیررس تراکئوستومی (گزارش مورد)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: خلیل فروزان نیا, جلیل میرحسینی, محمدرضا حاجی ‌ا‌‌سماعیلی, محمدحسن عبدالهی, مهدی حدادزاده, حبیب اله حسینی, حسین مشتاقیون
عنوان مجله: مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)
دوره/شماره/سال: 19/70/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

پیامدهای گلازنی (سرشاخه زنی) بر مشخصه های زیست سنجی درخت وی ول (.Quercus libani Oliv) در جنگل های بلکه شهرستان بانه

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=adfc8ca5-c05a-47bb-a384-186d05b17ecb

عنوان :پیامدهای گلازنی (سرشاخه زنی) بر مشخصه های زیست سنجی درخت وی ول (.Quercus libani Oliv) در جنگل های بلکه شهرستان بانه
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: امیر رنجبر, لقمان قهرمانی, مهدی پورهاشمی
عنوان مجله: تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره/شماره/سال: 20/4 (50)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

برآورد روند سرمایه اجتماعی در استان های ایران

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=f3260eff-3324-43fb-bf30-ef914fd739af

عنوان :برآورد روند سرمایه اجتماعی در استان های ایران
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: نادر مهرگان, حسن دلیری, سارا شهانواز
عنوان مجله: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
دوره/شماره/سال: 20/64/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

گزارش یک مورد نابینایی ناشی از سندرم ویسکوت-آلدریچ (گزارش مورد)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=3d9211e2-7573-4ae9-9826-ea745b61f232

عنوان :گزارش یک مورد نابینایی ناشی از سندرم ویسکوت-آلدریچ (گزارش مورد)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: جواد غفاری, حسین کرمی, علی عباس خانیان, حسین سلیمانی راد
عنوان مجله: مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)
دوره/شماره/سال: 19/70/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی میزان رضایت مادران از مراقبت های مامایی دریافت شده در اتاق درد و زایمان

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=9efe5347-0c66-409c-9adc-82a70dae4339

عنوان :بررسی میزان رضایت مادران از مراقبت های مامایی دریافت شده در اتاق درد و زایمان
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: زهرا احمدی, حسین عظیمی
عنوان مجله: نشریه دانشکده پرستاری و مامایی
دوره/شماره/سال: 19/67/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدارس بر میزان آگاهی دانش آموزان دبیرستانی در مورد ایدز (نامه تحقیقی)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=1d354b99-c2f9-4716-85de-802f4e1184aa

عنوان :بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدارس بر میزان آگاهی دانش آموزان دبیرستانی در مورد ایدز (نامه تحقیقی)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فائزه بابایی اصل, مطهره خردمند, جواد حسینی
عنوان مجله: مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)
دوره/شماره/سال: 19/70/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی وضعیت تغذیه ای درختان ملج (.Ulmus glabra Huds) و ارتباط آن با ضعف و خشکیدگی آنها در باغ گیاه شناسی ملی ایران

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=7a005739-d64a-42c3-b254-de89a2ba2b3f

عنوان :بررسی وضعیت تغذیه ای درختان ملج (.Ulmus glabra Huds) و ارتباط آن با ضعف و خشکیدگی آنها در باغ گیاه شناسی ملی ایران
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: احمد رحمانی, یحیی دهقانی شورکی, شهرام بانج شفیعی
عنوان مجله: تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره/شماره/سال: 17/1 (پیاپی 35)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

مقایسه بین شبکه عصبی مصنوعی و تحلیل رگرسیون در برآورد مدت زمان قطع درخت

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=ab41da9d-1fdc-4269-9b64-1a60f99663e9

عنوان :مقایسه بین شبکه عصبی مصنوعی و تحلیل رگرسیون در برآورد مدت زمان قطع درخت
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: هادی بیاتی, اکبر نجفی, پرویز عبدالمالکی
عنوان مجله: تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره/شماره/سال: 20/4 (50)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی اصلاح قیمت سوخت مصرفی نیروگاه ها بر میزان ظرفیت سازی و تولید برق در کشور: رویکرد پویایی سیستمی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=b6f91d26-ad88-4543-885d-f30db8aecbaf

عنوان :بررسی اصلاح قیمت سوخت مصرفی نیروگاه ها بر میزان ظرفیت سازی و تولید برق در کشور: رویکرد پویایی سیستمی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: داوود منظور, حسین رضایی
عنوان مجله: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
دوره/شماره/سال: 20/64/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی اثر مبدا جغرافیایی بذر بر درصد سبز کردن بذرها، رویش قطری و ارتفاعی نهالهای گیلاس وحشی (.Prunus avium L)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=6cc051f0-be9f-429e-8297-f7df875b4777

عنوان :بررسی اثر مبدا جغرافیایی بذر بر درصد سبز کردن بذرها، رویش قطری و ارتفاعی نهالهای گیلاس وحشی (.Prunus avium L)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مریم ملاشاهی, محسن حسینی, عبدالرضا نادری
عنوان مجله: تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره/شماره/سال: 17/1 (پیاپی 35)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی عامل های موثر بر رخداد زمین لغزش ها و پهنه بندی آن در حوضه الموت رود

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=4d9d2781-a3ce-4c49-99db-a4d74dd0eead

عنوان :بررسی عامل های موثر بر رخداد زمین لغزش ها و پهنه بندی آن در حوضه الموت رود
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: م. ثروتی, ف. آزاد
عنوان مجله: منابع طبیعی ایران
دوره/شماره/سال: 61/2/1387
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

برازش توزیع فراوانی قطر برابر سینه با بکارگیری برخی مدلهای (توزیعهای) آماری (مطالعه موردی: جنگل خیرودکنار-نوشهر)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=8d5ed568-02ef-4da2-9db6-0044d35ec7d0

عنوان :برازش توزیع فراوانی قطر برابر سینه با بکارگیری برخی مدلهای (توزیعهای) آماری (مطالعه موردی: جنگل خیرودکنار-نوشهر)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: خسرو محمدعلی زاده, محمود زبیری, منوچهر نمیرانیان, عبدالحسین هورفر, محمدرضا مروی مهاجر
عنوان مجله: تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره/شماره/سال: 17/1 (پیاپی 35)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی همبستگی راهبردهای مقابله ای به کار گرفته شده پس از ترخیص و وضعیت سلامت بیماران دچار سوختگی مراجعه کننده به بیمارستان های سوختگی و ترمیمی شهر تهران

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=7a2a6ae7-7d29-44fa-958b-23b90770d69e

عنوان :بررسی همبستگی راهبردهای مقابله ای به کار گرفته شده پس از ترخیص و وضعیت سلامت بیماران دچار سوختگی مراجعه کننده به بیمارستان های سوختگی و ترمیمی شهر تهران
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: زهرا صفوی بیات, مریم قاسمی, جمیله محتشمی, نادره نادری, علیرضا اکبرزاده باغبان
عنوان مجله: نشریه دانشکده پرستاری و مامایی
دوره/شماره/سال: 19/67/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی و مقایسه تنوع گیاهان چوبی دو منطقه حفاظت شده و غیرحفاظتی ارسباران

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=84e303ae-5485-464a-af8c-72d1464c8f6d

عنوان :بررسی و مقایسه تنوع گیاهان چوبی دو منطقه حفاظت شده و غیرحفاظتی ارسباران
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: احمد علیجانپور, جواد اسحاقی راد, عباس بانج شفیعی
عنوان مجله: تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره/شماره/سال: 17/1 (پیاپی 35)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی مقدماتی کارایی تابع O-ring در تعیین الگوی مکانی و کنش متقابل گونه ها در مقیاس کوچک (مطالعه موردی: جنگل های باینگان کرمانشاه)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=be122672-2fb2-47ed-959c-4e0c103879be

عنوان :بررسی مقدماتی کارایی تابع O-ring در تعیین الگوی مکانی و کنش متقابل گونه ها در مقیاس کوچک (مطالعه موردی: جنگل های باینگان کرمانشاه)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مهسا کریمی, محمدرضا پورمجیدیان, حمید جلیلوند, امیر صفری
عنوان مجله: تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره/شماره/سال: 20/4 (50)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی نرخ شیوع اعتیاد به اینترنت در دختران و مقایسه دختران معتاد و غیرمعتاد به اینترنت در متغیرهای تنهایی، عزت نفس و مهارتهای اجتماعی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=5be491d4-16c7-4dfa-99ba-533905630374

عنوان :بررسی نرخ شیوع اعتیاد به اینترنت در دختران و مقایسه دختران معتاد و غیرمعتاد به اینترنت در متغیرهای تنهایی، عزت نفس و مهارتهای اجتماعی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: لیلی قاسم زاده, مهرناز شهرآرای, علیرضا مرادی
عنوان مجله: روانشناسی معاصر
دوره/شماره/سال: 2/1 (پیاپی 3)/1386
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

مقایسه ویژگی های شخصیتی و سبکهای مقابله ای مجرمین با افراد بهنجار

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=60299a1d-3f4b-4cd7-9835-048e4506ae6d

عنوان :مقایسه ویژگی های شخصیتی و سبکهای مقابله ای مجرمین با افراد بهنجار
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: تقی گروسی فرشی, مجید محمودعلیلو, احمد اسمعلی کورانه
عنوان مجله: روانشناسی معاصر
دوره/شماره/سال: 2/1 (پیاپی 3)/1386
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

ارزیابی پوسیدگی درختان آسیب دیده راش ( Fagus orientalis) حاشیه مسیرهای چوبکشی با استفاده از تکنیک غیرمخرب امواج تنشی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=4a7af961-46dc-488e-8217-df5b44e8da93

عنوان :ارزیابی پوسیدگی درختان آسیب دیده راش ( Fagus orientalis) حاشیه مسیرهای چوبکشی با استفاده از تکنیک غیرمخرب امواج تنشی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: داوود کرتولی نژاد, اکبر نجفی, سعید کاظمی نجفی
عنوان مجله: تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره/شماره/سال: 20/4 (50)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

الگوهای سازگاری با بیماری (مقاله مروری)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=f6b89da3-3f66-4615-81df-6f2ba7d2a0c9

عنوان :الگوهای سازگاری با بیماری (مقاله مروری)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: اردشیر افراسیابی فر, پرخیده‌ حسنی‌, مسعود فلاحی خشکناب, فریده یغمایی
عنوان مجله: نشریه دانشکده پرستاری و مامایی
دوره/شماره/سال: 19/67/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

کلونینگ و بیان دومن دوم گیرنده فاکتور رشد اندوتلیال عروقی- یک (VEGFR-1) در اشرشیاکلی و بررسی اثر مهاری آن بر رشد و تکثیر سلول های اندوتلیال سیاهرگ بندناف انسانی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=8e853263-2b34-4262-8d07-84fde2177083

عنوان :کلونینگ و بیان دومن دوم گیرنده فاکتور رشد اندوتلیال عروقی- یک (VEGFR-1) در اشرشیاکلی و بررسی اثر مهاری آن بر رشد و تکثیر سلول های اندوتلیال سیاهرگ بندناف انسانی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: داوود احمدوند, فاطمه رهبری زاده, بیتا گرامی زاده, رحیم احمدوند, محمدحسین کریمی, حسن اکرمی, پدیده عبادی
عنوان مجله: مجله علوم پزشکی مدرس، آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس)
دوره/شماره/سال: 12/1/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی خصوصیات کمی و کیفی توده های طبیعی راش در مرحله توالی اپتیمال (مطالعه موردی: جنگل مرس سی، بخش دو سنگده)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=87759059-18fb-4f64-87e6-244a79404d46

عنوان :بررسی خصوصیات کمی و کیفی توده های طبیعی راش در مرحله توالی اپتیمال (مطالعه موردی: جنگل مرس سی، بخش دو سنگده)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مجید حسنی, منوچهر امانی
عنوان مجله: تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره/شماره/سال: 17/1 (پیاپی 35)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

ارایه اطلاعات GIS ای محیط زیست در بستر Google earth

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=c75e4c7c-d4cd-4f94-8eb3-b96a173ebb8a

عنوان :ارایه اطلاعات GIS ای محیط زیست در بستر Google earth
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حسین کرمی, حسین هلالی, میلاد نیرومند
عنوان مجله: اندیشه دینی
دوره/شماره/سال: /4/
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی نقش سن در انتقال فرد به فرد مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در منطقه شمال غرب ایران با استفاده از روش IS6110-RFLP

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=d51a5b8a-7571-4cf6-8312-356e31ec4231

عنوان :بررسی نقش سن در انتقال فرد به فرد مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در منطقه شمال غرب ایران با استفاده از روش IS6110-RFLP
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: محمد اصغرزاده, عباس علی بخشی, جواد رنجبری, غلامرضا حنیفی, ایرج خلیلی, ناصر رزم آرایی, حسن صمدی کفیل
عنوان مجله: مجله علوم پزشکی مدرس، آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس)
دوره/شماره/سال: 12/1/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

تاثیر مقدار ترافیک بر فرسایش سطحی جاده جنگلی (مطالعه موردی: جنگل کوهمیان- آزادشهر)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=a5a705fb-58cb-40c2-81ac-d7c51d12a7b6

عنوان :تاثیر مقدار ترافیک بر فرسایش سطحی جاده جنگلی (مطالعه موردی: جنگل کوهمیان- آزادشهر)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مصطفی مقدمی راد, احسان عبدی, محسن محسنی ساروی, حامد روحانی, باریس مجنونیان
عنوان مجله: تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره/شماره/سال: 20/4 (50)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی سبک های مقابله و سخت کوشی در مبتلایان به سوء‌ هاضمه کنشی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=5c0973b9-655c-4646-baec-b6e3eb3452bc

عنوان :بررسی سبک های مقابله و سخت کوشی در مبتلایان به سوء‌ هاضمه کنشی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فاطمه عربعلی دوستی, محمود میناکاری, محمد میناکاری
عنوان مجله: روانشناسی معاصر
دوره/شماره/سال: 2/1 (پیاپی 3)/1386
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

شکاف دستمزد در استان ‎های ایران: کاربردی از جغرافیای جدید اقتصادی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=818de802-31c3-4652-ad78-718fd011b5d4

عنوان :شکاف دستمزد در استان ‎های ایران: کاربردی از جغرافیای جدید اقتصادی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: سعید راسخی, مرضیه دینداررستمی
عنوان مجله: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
دوره/شماره/سال: 20/64/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

شناخت رابطه برخی از عوامل فیزیوگرافی و فیزیکی-شیمیایی خاک با گروههای بوم شناختی گیاهی در منطقه حفاظت شده مله گون ایلام

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=e61f4b75-4c9e-40a1-8c83-ca38ced8f56d

عنوان :شناخت رابطه برخی از عوامل فیزیوگرافی و فیزیکی-شیمیایی خاک با گروههای بوم شناختی گیاهی در منطقه حفاظت شده مله گون ایلام
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مهدی حیدری, علی مهدوی, سینا عطارروشن
عنوان مجله: تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره/شماره/سال: 17/1 (پیاپی 35)/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی خصوصیات شیمیایی خاک، مقدار لاشه ریزی و ورود عناصر غذایی در سه توده دست کاشت آزاد، پلت و ون (جنگل آموزشی – پژوهشی دارابکلا- ساری)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=ff168afd-06fc-460f-93d7-e6489907194b

عنوان :بررسی خصوصیات شیمیایی خاک، مقدار لاشه ریزی و ورود عناصر غذایی در سه توده دست کاشت آزاد، پلت و ون (جنگل آموزشی – پژوهشی دارابکلا- ساری)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: فاطمه هاشمی, محمد حجتی, محمد حسینی نصر
عنوان مجله: تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره/شماره/سال: 20/4 (50)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی ترکیب بانک بذر خاک محدوده مرزی و قسمت های مرکزی رویشگاه جنگلی (مطالعه موردی: حوضه واز در استان مازندران)

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=59d6747f-2daa-4018-9f22-cc2ff5cac2f4

عنوان :بررسی ترکیب بانک بذر خاک محدوده مرزی و قسمت های مرکزی رویشگاه جنگلی (مطالعه موردی: حوضه واز در استان مازندران)
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: رضا عرفان زاده, حمزه حسینی کهنوج
عنوان مجله: تحقیقات جنگل و صنوبر ایران
دوره/شماره/سال: 20/4 (50)/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی شیوع ژن های van A, B, C, D, E در انتروکوکسی های مقاوم به ونکومایسین (VRE) جدا شده از فلور مدفوع بیماران بستری در تهران

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=ac343432-5bb2-4ee0-ad0d-f46233ed5c7d

عنوان :بررسی شیوع ژن های van A, B, C, D, E در انتروکوکسی های مقاوم به ونکومایسین (VRE) جدا شده از فلور مدفوع بیماران بستری در تهران
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: امید تیمورنژاد, اشرف محبتی مبارز, رضا حسینی دوست, سمیه یسلیانی, بابک مهاجرایروانی, مهرداد حسیبی
عنوان مجله: مجله علوم پزشکی مدرس، آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس)
دوره/شماره/سال: 12/1/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

بررسی رابطه بین بیکاری و جرم در ایران: رهیافت داده های تلفیقی بین استانی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=af68cdcb-5550-4d30-b127-ee4ff5be5a15

عنوان :بررسی رابطه بین بیکاری و جرم در ایران: رهیافت داده های تلفیقی بین استانی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: حسین عباسی نژاد, هادی رمضانی, مینا صادقی
عنوان مجله: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
دوره/شماره/سال: 20/64/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

برآورد میزان مداخله مستقیم بانک مرکزی ایران با رویکرد فشار بازار ارز

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=421f338f-bf2e-4b1d-8ff5-71132b800e34

عنوان :برآورد میزان مداخله مستقیم بانک مرکزی ایران با رویکرد فشار بازار ارز
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: زهره طباطبایی نسب, زهرا افشاری
عنوان مجله: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
دوره/شماره/سال: 20/64/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

اثر پلاسمای خون نگهداری شده در القای مرگ برنامه ریزی شده (Apoptosis) در سلول های جرکات در شرایط آزمایشگاهی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=419c5e69-4a52-4aa2-b3b7-8424830230eb

عنوان :اثر پلاسمای خون نگهداری شده در القای مرگ برنامه ریزی شده (Apoptosis) در سلول های جرکات در شرایط آزمایشگاهی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: مرجان حاج هاشمی, علی اکبر پورفتح اله, مهناز آقایی پور, محمد موذنی, مهین نیکوگفتار, احد زارع
عنوان مجله: مجله علوم پزشکی مدرس، آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس)
دوره/شماره/سال: 12/1/1388
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

آزمون قانون واگنر در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی: شواهدی از همجمعی پانلی

http://pejvak.sbu.ac.ir/Academic/Content/ViewContent?viewid=8cdc1c7e-1509-4633-87ff-c0b93d9317c5

عنوان :آزمون قانون واگنر در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی: شواهدی از همجمعی پانلی
پدیدآورنده/پدیدآورندگان: علی حسین صمدی, کبری ابوالحسن بیگی
عنوان مجله: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
دوره/شماره/سال: 20/64/1391
شبکه دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

20 | 40 | 50 items per page